Artykuł

201. rocznica urodzin Karola Marksa

201 lat temu się urodził ekonomista, działacz polityczny i filozof niemiecki – Karol Marks.

Z tej okazji zamieszczamy poniżej notkę biograficzną opracowaną przez Włodzimierza Lenina w swojej pracy “Karol Marks” napisanej w okresie od lipca do listopada 1914r. Po raz pierwszy opublikowanej w 1915r. ze skrótami w encyklopedii Braci Grant “Encykłopediczeskij słowar” wydanie 7, tom 28, podpis W. Iljin

Karol Marks

Marks Karol urodził się 5 maja nowego stylu 1818 r. w Trewirze (Pruska Nadrenia). Ojciec jego był adwokatem, Żydem, który w 1824 r. przeszedł na protestantyzm. Rodzina była zamożna, kulturalna, ale nie rewolucyjna. Po ukończeniu gimnazjum w Trewirze Marks wstąpił na uniwersytet, najpierw w Bonn, a potem w Berlinie, studiował nauki prawnicze, głównie jednak historię i filozofię. Ukończył studia w 1841 r. złożywszy dysertację doktorską o filozofii Epikura. Jeśli chodzi o poglądy Marksa, to był on wówczas jeszcze heglistą-idealistą. W Berlinie należał do kółka “lewicowych heglistów” (Bruno Bauer i inni), którzy usiłowali z filozofii Hegla wyciągać wnioski ateistyczne i rewolucyjne.

Po ukończeniu uniwersytetu Marks przeniósł się do Bonn licząc na to, że zostanie profesorem. Ale na skutek reakcyjnej polityki rządu, który w 1832 r. odebrał katedrę Ludwikowi Feuerbachowi i w 1836 r. ponownie odmówił dopuszczenia go na uniwersytet, a w 1841 r. pozbawił młodego profesora Brunona Bauera prawa wykładania w Bonn, Marks musiał wyrzec się kariery naukowej. Rozwój poglądów szkoły młodoheglowskiej w Niemczech posuwał się w tym czasie bardzo szybko naprzód. Ludwik Feuerbach, zwłaszcza począwszy od 1836 r., zaczyna krytykować teologię i zwracać się ku materializmowi, który całkowicie zaczyna u niego przeważać w 1841 r. (“Istota chrześcijaństwa”); w 1843 r. ukazały się jego “Podstawowe założenia filozofii przyszłości”. “Trzeba było przeżyć wyzwalający wpływ” tych książek — pisał później Engels o tych dziełach Feuerbacha. “Staliśmy się [tj. lewicowi hegliści, wśród nich i Marks] w jednej chwili feuerbachistami”. W tym czasie reńscy radykalni burżua, mający punkty styczne z lewicowymi heglistami, założyli w Kolonii opozycyjne pismo “Gazeta Reńska” (zaczęła wychodzić 1 stycznia 1842 r.). Marks i Bruno Bauer zostali zaproszeni do niej jako główni współpracownicy, a w październiku 1842 r. Marks został naczelnym redaktorem i przeniósł się z Bonn do Kolonii. Rewolucyjno-demokratyczny kierunek gazety w okresie, gdy redagował ją Marks, stawał się coraz wyraźniejszy i rząd najpierw poddał gazetę podwójnej i potrójnej cenzurze, a następnie postanowił ją z dniem 1 stycznia 1843 r. całkowicie zamknąć. Marks musiał zrezygnować do tego czasu ze stanowiska redaktora, jednakże jego odejście nie uratowało gazety i została ona zamknięta w marcu 1843 r. Do najważniejszych artykułów Marksa w “Gazecie Reńskiej” Engels zalicza oprócz wskazanych poniżej (patrz Literatura) jeszcze artykuł o położeniu chłopów hodowców winorośli w dolinie Mozoli. Praca dziennikarska przekonała Marksa, że nie jest wystarczająco obeznany z ekonomią polityczną, wziął się więc gorliwie do jej studiowania.

W roku 1843 Marks ożenił się w Kreuznach z Jenny von Westphalen, przyjaciółką z lat dziecięcych, z którą był zaręczony jeszcze jako student. Żona jego pochodziła z pruskiej reakcyjnej rodziny szlacheckiej. Jej starszy brat był ministrem spraw wewnętrznych Prus w jednym z najbardziej reakcyjnych okresów, w latach 1850—1858. Jesienią 1843 r. Marks przyjechał do Paryża, aby razem z Arnoldem Rugem (1802—1880; lewicowy heglista, 1825—1830 — w więzieniu, po 1848 r. — na emigracji; po 1866—1870 — zwolennik Bismarcka) wydawać za granicą radykalne czasopismo. Ukazał się tylko pierwszy zeszyt tego czasopisma “Roczniki Niemiecko-Francuskie”. Przestało ono wychodzić z powodu trudności związanych z tajnym rozpowszechnianiem w Niemczech i z powodu różnicy poglądów z Rugem. W swych artykułach w tym czasopiśmie Marks występuje już jako rewolucjonista głoszący “nieubłaganą krytykę wszystkiego, co istnieje”, a w szczególności “krytykę oręża”, odwołujący się do mas i do proletariatu.

We wrześniu 1844 r. do Paryża przyjechał na kilka dni Fryderyk Engels, który odtąd stał się najbliższym przyjacielem Marksa. Obydwaj żywo uczestniczyli w ówczesnym burzliwym życiu rewolucyjnych grup Paryża (szczególne znaczenie miała doktryna Proudhona, z którą Marks stanowczo rozprawił się w swej “Nędzy filozofii”, 1847 r.) i wypracowali, walcząc ostro z rozmaitymi doktrynami drobnomieszczańskiego socjalizmu, teorię i taktykę rewolucyjnego socjalizmu proletariackiego, czyli komunizmu (marksizmu). Patrz dzieła Marksa z tego okresu, lata 1844— 1848, poniżej: Literatura. W 1845 r. Marks pod naciskiem rządu pruskiego został wydalony z Paryża jako niebezpieczny rewolucjonista. Przeniósł się do Brukseli. Na wiosnę 1847 r. Marks i Engels przystąpili do tajnego stowarzyszenia propagandowego: Związku Komunistów, wzięli wybitny udział w II Zjeździe tego związku (listopad 1847 r. w Londynie) i na jego polecenie opracowali słynny “Manifest partii komunistycznej”, który ukazał się w lutym 1848 r. W dziele tym z genialną jasnością i wyrazistością został nakreślony nowy światopogląd, konsekwentny materializm, ogarniający również dziedzinę życia społecznego, dialektyka jako najbardziej wszechstronna i głęboka nauka o rozwoju, teoria walki klasowej oraz powszechnohistorycznej rewolucyjnej roli proletariatu — twórcy nowego, komunistycznego społeczeństwa.

Kiedy wybuchła rewolucja lutowa 1848 r., Marks został wydalony z Belgii. Przyjechał znów do Paryża, a stamtąd, po rewolucji marcowej, udał się do Niemiec, a mianowicie do Kolonii. Wychodziła tam od 1 czerwca 1848 do 19 maja 1849 r. “Nowa Gazeta Reńska”; jej naczelnym redaktorem był Marks. Nowa teoria znalazła wspaniałe potwierdzenie w przebiegu rewolucyjnych wydarzeń lat 1848—1849, podobnie jak potwierdzały ją później wszystkie proletariackie i demokratyczne ruchy wszystkich krajów świata. Zwycięska kontrrewolucja najpierw oddała Marksa pod sąd (uniewinniony 9 lutego 1849 r.), a potem wydaliła go z Niemiec (16 maja 1849 r.). Marks udał się początkowo do Paryża, został również stąd wydalony po demonstracji 13 czerwca 1849 r. i wyjechał do Londynu, gdzie mieszkał do końca życia.

Warunki życia na emigracji, ujawnione szczególnie wyraźnie w korespondencji między Marksem a Engelsem (wyd. w 1913 r.), były niezwykle ciężkie. Bieda wprost dusiła Marksa i jego rodzinę; gdyby nie stała, ofiarna pomoc finansowa Engelsa, Marks nie tylko nie mógłby zakończyć “Kapitału”, lecz niechybnie zginąłby pod brzemieniem nędzy. Ponadto dominujące doktryny i nurty drobnomieszczańskiego, w ogóle nieproletariackiego socjalizmu nieustannie zmuszały Marksa do bezlitosnej walki, a niekiedy do odpierania najzacieklejszych i najdzikszych napaści osobistych (“Herr Vogt”). Stroniąc od kółek emigranckich Marks w wielu pracach historycznych (patrz Literatura) opracowywał swą materialistyczną teorię, poświęcając siły głównie studiowaniu ekonomii politycznej. Naukę tę Marks zrewolucjonizował (patrz poniżej: Nauka Marksa) w swych dziełach: “Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej” (1859) i “Kapitał” (t. I. 1867).

Okres ożywienia ruchów demokratycznych w końcu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych znów skłonił Marksa do działalności praktycznej. W 1864 r. (28 września) została założona w Londynie słynna I Międzynarodówka — Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników. Marks był duszą tego stowarzyszenia, autorem jego pierwszej “Odezwy” i mnóstwa rezolucji, oświadczeń, manifestów. Jednocząc ruch robotniczy różnych krajów, usiłując skierować na tory wspólnej działalności różne formy socjalizmu nieproletariackiego, przedmarksistowskiego (Mazzini, Proudhon, Bakunin, angielski liberalny tradeunionizm, lassalowskie wahnięcia w prawo w Niemczech itp.), walcząc z teoriami wszystkich tych sekt i szkółek, Marks wykuwał jednolitą taktykę proletariackiej walki klasy robotniczej w różnych krajach. Po upadku Komuny Paryskiej (1871), którą Marks tak głęboko, trafnie, wspaniale i twórczo, tak rewolucyjnie ocenił (“Wojna domowa we Francji”, 1871), i po rozłamie dokonanym w Międzynarodówce przez bakuninistów istnienie jej w Europie stało się niemożliwe. Po kongresie Międzynarodówki w Hadze (1872) Marks doprowadził do przeniesienia Rady Generalnej Międzynarodówki do Nowego Jorku. I Międzynarodówka zakończyła swą historyczną rolę ustąpiwszy miejsca okresowi nieporównanie większego wzrostu ruchu robotniczego we wszystkich krajach świata, a mianowicie okresowi jego rozszerzania się, tworzenia masowych socjalistycznych partii robotniczych na gruncie poszczególnych państw narodowych.

Wytężona praca w Międzynarodówce i jeszcze bardziej wytężona praca teoretyczna nadwerężyły ostatecznie zdrowie Marksa. Kontynuował on przekształcanie ekonomii politycznej i pracę nad zakończeniem “Kapitału”, zbierając mnóstwo nowych materiałów i ucząc się języków (na przykład rosyjskiego), ale choroba nie pozwoliła mu dokończyć “Kapitału”.

2 grudnia 1881 r. umarła jego żona. 14 marca 1883 r. Marks cicho zasnął na wieki w swym fotelu. Pochowano go obok żony na cmentarzu Highgate w Londynie. Spośród dzieci Marksa kilkoro zmarło w wieku dziecięcym w Londynie, kiedy rodzina żyła w wielkiej biedzie. Trzy córki wyszły za mąż za socjalistów angielskich i francuskich:

Eleonora Ayeling, Laura Lafargue i Jenny Longuet. Syn Jenny Longuet jest członkiem francuskiej partii socjalistycznej.

Źródło: https://pl.m.wikisource.org/wiki/Karol_Marks_(Lenin)

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments