Artykuł

Liu Shaoqi “Jak być dobrym komunistą” – rozdz. I

[Niniejszy tekst został po raz pierwszy opublikowany w 1939 roku. Jest to druga pod względem popularności praca w chińskim ruchu robotniczym [pierwsza to Czerwona Książeczka].  Pierwotnie został napisany po chińsku, tłumaczenie zostało dokonane z angielskiego, z wersji na stronie www.marxists.org]

Towarzysze,

Pytanie, które omówię, to jak członkowie partii komunistycznej powinni rozwijać i hartować się. To nie może być nieopłacalne, do budowy i konsolidacji Partii, aby podjąć to pytanie w obecnym czasie.

1.Dlaczego komuniści muszą podejmować się samorozwoju?

Aby żyć, człowiek musi prowadzić walkę z naturą i wykorzystywać naturę do tworzenia dóbr materialnych. Przez cały czas i w każdych warunkach jego produkcja rzeczy materialnych ma charakter społeczny. Wynika z tego, że kiedy ludzie angażują się w produkcję na dowolnym etapie rozwoju społecznego, muszą wejść w pewne relacje produkcji między sobą. W swojej nieustannej walce z naturą ludzie nieustannie zmieniają naturę i jednocześnie zmieniają siebie, i swoje wzajemne relacje. Sami ludzie, ich stosunki społeczne, ich forma organizacji społecznej i świadomość różniły się od tego, czym są dzisiaj, a w przyszłości znów będą się różnić.Ludzkość i społeczeństwa ludzkie są w trakcie rozwoju historycznego. Kiedy społeczeństwa ludzkie osiągnęły pewien historyczny etap, pojawiły się klasy i walki klasowe.

Każdy członek społeczeństwa klasowego istnieje jako członek danej klasy i żyje w określonych warunkach walki klasowej. Społeczna byt człowieka determinuje jego świadomość. W społeczeństwie klasowym ideologia członków każdej klasy odzwierciedla inną pozycję i różne interesy klasowe. Walka klasowa nieustannie toczy się wśród tych klas z ich różnymi pozycjami, zainteresowaniami i ideologiami. Tak więc nie tylko w walce z naturą, ale także w walce klas społecznych ludzie zmieniają naturę, zmieniają społeczeństwo i jednocześnie zmieniają się.Marks i Engels powiedzieli:

„Zarówno dla produkcji na masową skalę tej komunistycznej świadomości, jak i dla powodzenia samej sprawy, konieczna jest zmiana ludzi na masową skalę, zmiana, która może mieć miejsce tylko w praktycznym ruchu, rewolucji; rewolucja jest konieczna, dlatego nie tylko nie można obalić klasy rządzącej w żaden inny sposób, ale także dlatego, że klasa, która ją obaliła, może jedynie w rewolucji pozbawić się całego błota wieków i na nowo przystosować się do społeczeństwa znalezionego”

Oznacza to, że proletariat musi sumiennie przechodzić przez długie okresy walk socjal-rewolucyjnych i w takich walkach zmieniać społeczeństwo i zmieniać się.Dlatego powinniśmy postrzegać siebie jako potrzebujących zmian i zdolnych do zmiany. Nie powinniśmy patrzeć na siebie jako niezmiennych, doskonałych i świętych, jak na osoby, które nie potrzebują i nie mogą być zmienione. Kiedy stawiamy sobie zadanie przemodelowania się w walce społecznej, nie poniżamy samych siebie; wymagają tego obiektywne prawa rozwoju społecznego. Dopóki tego nie zrobimy, nie możemy czynić postępu ani wypełniać zadania przemiany społeczeństwa. My, komuniści, jesteśmy najbardziej zaawansowanymi rewolucjonistami we współczesnej historii; do dzisiaj zmiana społeczeństwa i świata spoczywa na nas i jesteśmy siłą napędową tej zmiany. To przez nieustanną walkę przeciwko kontrrewolucjonistom [i rewizjonistom] my, komuniści, zmieniamy społeczeństwo i świat, a jednocześnie siebie.Kiedy mówimy, że komuniści muszą się przebudować, tocząc walki w każdej sferze przeciwko kontrrewolucjonistom [i rewizjonistom], mamy na myśli to, że poprzez takie walki muszą dążyć do postępu i muszą wzmocnić swoją rewolucyjną jakość i zdolności.

Niedojrzały rewolucjonista musi przejść długi proces rewolucyjnego hartowania i samodoskonalenia, długi proces przebudowy, zanim stanie się dojrzałym i wytrawnym rewolucjonistą, który potrafi uchwycić i umiejętnie zastosować prawa rewolucji. Po pierwsze, stosunkowo niedojrzały rewolucjonista, urodzony i wyhodowany w starym społeczeństwie, niesie ze sobą pozostałości różnych ideologii tego społeczeństwa (w tym jego uprzedzenia, zwyczaje i tradycje), a po drugie nie przeszedł przez długi okres rewolucyjnej działalności. Dlatego nie ma jeszcze prawdziwego zrozumienia wroga, ludu ani praw rozwoju społecznego i walki rewolucyjnej. Aby zmienić ten stan rzeczy, oprócz uczenia się z przeszłych doświadczeń rewolucyjnych (praktyka naszych poprzedników), musi on sam uczestniczyć we współczesnej praktyce rewolucyjnej, a w tej rewolucyjnej praktyce i walce z wszelkiego rodzaju kontrrewolucjonistami [i rewizjonistami], musi w pełni zaangażować swoją świadomą działalność, ciężko pracować, uczyć i samodoskonalić się. Tylko tak może zdobyć głębsze doświadczenie i zrozumienie praw rozwoju społecznego, i walki rewolucyjnej, zdobyć naprawdę dogłębne zrozumienie wroga i ludzi, odkryć jego błędne idee, zwyczaje i uprzedzenia, i poprawić je, a tym samym podnieść poziom jego świadomości politycznej, pielęgnuj jego rewolucyjne zdolności i ulepszaj jego rewolucyjne metody. Dlatego, aby się przebudować i podnieść jego sowi [mądrości] poziom; rewolucjonista musi brać udział w rewolucyjnej praktyce, z której w żadnym wypadku nie może się izolować. Ponadto musi dążyć do samodoskonalenia i studiowania w trakcie praktyki. W przeciwnym razie nadal nie będzie mógł dokonać postępu. Na przykład kilku komunistów bierze udział w rewolucyjnej, masowej walce razem i angażuje się w rewolucyjną praktykę w mniej więcej tych samych okolicznościach i warunkach. Możliwe, że wpływ walki na tych członków partii nie będzie jednolity. Niektórzy z nich zrobią bardzo szybki postęp, a inni, ci co kiedyś pozostawali w tyle, nawet wyprzedzą pozostałych. Inni członkowie partii posuwają się bardzo powoli.

Jeszcze inni będą się wahać w walce i zamiast być popychanymi przez rewolucyjną praktykę, pozostaną w tyle. Czemu? Lub weź inny przykład. Wielu członków naszej partii było na Długim Marszu; był to dla nich ciężki proces hartowania, a przytłaczająca większość rzeczywiście zrobiła wielki postęp. Ale Długi Marsz miał odwrotny skutek w przypadku niektórych osób w partii. Po długim marszu zaczęli się oni kurczyć przed żmudnymi walkami, a niektórzy nawet planowali wycofać się lub uciec, a później, ulegając zewnętrznym urokom, faktycznie opuścili szeregi rewolucyjne. Wielu członków partii wzięło udział w Długim Marszu razem, a jednak jego wpływ i wyniki były bardzo zróżnicowane. Znowu, dlaczego?Zasadniczo te zjawiska są odbiciem naszych rewolucyjnych szeregów z walki klasowej w społeczeństwie. Nasi członkowie partii różnią się jakością, ponieważ różnią się pochodzeniem społecznym i podlegają różnym wpływom społecznym. Różnią się swoją postawą, stanowiskiem i zrozumieniem w stosunku do rewolucyjnej praktyki, a zatem rozwijają się w różnych kierunkach w trakcie rewolucyjnej praktyki. Widać to wyraźnie w twoim instytucie. Wszyscy tutaj macie takie same wykształcenie i szkolenia, a jednak ponieważ różnią się jakością i doświadczeniem, stopniem wysiłku i samodoskonalenia, możecie otrzymać różne, nawet przeciwne wyniki. Stąd subiektywny wysiłek i samodoskonalenie w trakcie walki rewolucyjnej są absolutnie niezbędne, a wręcz niezbędne dla rewolucjonisty w przebudowie i podniesieniu własnego poziomu.

Bez względu na to, czy przystąpił do rewolucji dawno temu, czy też niedawno, każdy komunista, który chce zostać dobrym dojrzałym politycznie rewolucjonistą, musi przejść długi okres hartowania w walce rewolucyjnej, musi zmusić się do masowych rewolucyjnych walk i wszelkiego rodzaju dylematów i trudności, musi sumować zdobywane doświadczenia zdobyte przez praktykę, podejmować wielkie wysiłki w samodoskonaleniu, podnoszeniu jego poziomu ideologicznego, zwiększaniu jego zdolności oraz nigdy nie tracić poczucia tego, co nowe. Tylko tak  może on stać się politycznie zagorzałym rewolucjonistą wysokiej jakości.Konfucjusz powiedział: „W wieku piętnastu lat mój umysł był nastawiony na naukę. W wieku trzydziestu lat mogłem myśleć sam. W wieku czterdziestu lat nie byłem już zakłopotany. W wieku pięćdziesięciu lat znałem dekret Nieba. W wieku sześćdziesięciu lat moje ucho zostało dostosowane do prawdy. W wieku siedemdziesięciu lat mogę podążać za pragnieniem mojego serca bez przekraczania tego, co słuszne ”. Tutaj feudalny filozof odnosił się do własnego procesu samodoskonalenia; nie uważał się za urodzonego „mędrca”.

Mencjusz kolejny filozof feudalny, powiedział, że nikt nie wypełnił „wielkiej misji” i nie odegrał pewnej roli w historii, nie poddawszy się najpierw ciężkiemu procesowi hartowania, procesowi, który „ćwiczy umysł z cierpieniem i hartuje ścięgna oraz kości z trudem, wystawia ciało na głód, poddaje się skrajnemu ubóstwu, udaremnia swoje zobowiązania, a tym samym pobudza umysł, łagodzi charakter i zwiększa zdolności ”. Tym bardziej komuniści powinni zwracać uwagę na hartowanie i rozwijanie się w walkach rewolucyjnych, ponieważ mają historycznie bezprecedensową „wielką misję” zmiany świata.Nasze komunistyczne samodoskonalenie jest niezbędne dla proletariackich rewolucjonistów. Nie można go oddzielić od praktyki rewolucyjnej lub od rzeczywistych ruchów rewolucyjnych mas pracujących, a zwłaszcza mas proletariackich.Towarzysz Mao Zedong powiedział:„Poprzez praktykę wykrywać prawdy i poprzez praktykę również potwierdzać prawdy i rozwijać prawdy. Od poznania zmysłowego aktywnie przechodzić do poznania racjonalnego i następnie od poznania racjonalnego – do aktywnego kierowania praktyką rewolucyjną, do przeobrażania subiektywnego i obiektywnego świata. Praktyka – poznanie, znowu praktyka – i znowu poznanie – cykle tego procesu powtarzają się nieskończenie, a przy tym treść cyklów praktyki i poznania wznosi się za każdym razem na wyższy szczebel. Oto w ogólnych zarysach teoria poznania materializmu dialektycznego na jedność wiedzy i działania.”Członkowie naszej partii powinni się opanować i zintensyfikować rozwój nie tylko w tarapatach, trudnościach i odwrotach rewolucyjnej praktyki, ale także w trakcie sprawnej, skutecznej i zwycięskiej praktyki rewolucyjnej.

Niektórzy członkowie naszej partii nie mogą znieść powagi sukcesu i zwycięstwa; pozwalają zwycięstwom zawracać w głowach, stają się bezczelni, aroganccy i biurokratyczni, a nawet mogą się wahać, degenerować i ulegać zepsuciu, całkowicie tracąc swoją pierwotną rewolucyjną jakość. Poszczególne przypadki tego rodzaju nie należą do rzadkości wśród naszych członków. Istnienie takiego zjawiska w partii wymaga sporej uwagi naszych towarzyszy.W minionych wiekach, zanim na scenie pojawili się proletariaccy rewolucjoniści, praktycznie wszyscy rewolucjoniści zostali zepsuci i zdegenerowani, osiągając zwycięstwo. Stracili swój pierwotny duch rewolucyjny i stali się przeszkodami dla dalszego rozwoju rewolucji. Historia Chin w minionym stuleciu, lub mówiąc o czasach ostatnich, w ciągu pięćdziesięciu lat, pokazała nam, że wielu burżuazyjnych i drobnomieszczańskich rewolucjonistów degenerowało się w przeszłości i z natury wcześniejszych rewolucji. Przed Wielką Październikową Rewolucją Socjalistyczną w Rosji wszystkie rewolucje w historii niezmiennie kończyły się stłumieniem rządów jednej klasy wyzyskującej przez inną. Tak więc, gdy sami stawali się klasą rządzącą, rewolucjoniści tracili swoją rewolucyjną jakość i odwracali się, by uciskać wyzyskiwane masy; to było nieubłagane prawo.Ale nigdy nie może tak być w przypadku rewolucji proletariackiej i partii komunistycznej. Rewolucja proletariacka jest rewolucją mającą na celu zniesienie wszelkiego wyzysku, ucisku i klas. Partia Komunistyczna reprezentuje proletariat, który sam jest wykorzystywany, ale nie eksploatuje innych, a zatem może doprowadzić rewolucję do końca, by ostatecznie znieść wszelki wyzysk i zmieść wszelkie zepsucie i zgniliznę w ludzkim społeczeństwie. Proletariat jest w stanie zbudować ściśle zorganizowaną i zdyscyplinowaną partię i ustanowić scentralizowany, a zarazem demokratyczny aparat państwowy, a za pośrednictwem Partii i tego aparatu państwowego jest w stanie poprowadzić masy ludu do toczenia nieubłaganej walki z wszelkim zepsuciem i zgnilizną oraz nieustanne odchwaszczać partię i organy państwowe, ze wszystkich tych elementów, które stały się zepsute i zdegenerowane (niezależnie od wysokiego urzędu, jaki mogą sprawować), tym samym zachowując czystość Partii i aparatu państwowego.

Ta niezwykła cecha rewolucji proletariackiej i proletariackiej partii rewolucyjnej nie istniała i nie mogła istnieć we wcześniejszych rewolucjach i partiach rewolucyjnych. Członkowie naszej partii muszą mieć jasność w tej kwestii, a zwłaszcza, gdy rewolucja jest udana i zwycięska, a sami cieszą się coraz większym zaufaniem i poparciem mas, muszą wyostrzyć swoją czujność, zintensyfikować rozwój w ideologii proletariackiej i zawsze zachowywać swój czysty proletariacki charakter rewolucyjny, aby nie wpadli w rutynę wcześniejszych rewolucjonistów, którzy zdegenerowali się w godzinie sukcesu.

Hartowanie i samodoskonalenie w praktyce rewolucyjnej oraz hartowanie i samodoskonalenie w ideologii proletariackiej są ważne dla każdego komunisty, zwłaszcza po przejęciu władzy politycznej. Partia komunistyczna nie spadła z nieba, ale narodziła się z chińskiego społeczeństwa. Każdy członek partii komunistycznej pochodzi z tego społeczeństwa, żyje w nim dzisiaj i jest nieustannie narażony na jego wstrętną stronę. Nic więc dziwnego, że komuniści, bez względu na to, czy są pochodzenia proletariackiego, czy nieproletariackiego i czy są starymi czy nowymi członkami Partii, powinni nosić ze sobą mniej lub bardziej myśli i zwyczaje starego społeczeństwa. Aby zachować naszą czystość jako awangardowych bojowników proletariatu i wzmocnić naszą rewolucyjną jakość i zdolność do pracy,  niezbędne jest, aby każdy komunista ciężko pracował nad złym usposobieniem i rozwijaniem siebie pod każdym względem. To są powody, dla których komuniści muszą się rozwijać. Omówię teraz kryteria komunistycznego samodoskonalenia…

Autor tłumaczenia:  wKomunizmie24

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments