Artykuł

Kazimierz Mijal – HISTORYCZNE ZNACZENIE PKWN

Historyczne znaczenie PKWN i całego okresu PRL, niezależnie od błędów, które doprowadziły do bankructwa „realnego socjalizmu”, polega, zgodnie z obiektywnymi prawami rozwoju ludzkości, na wkroczeniu narodu polskiego na drogę budownictwa socjalistycznego. W społeczeństwie kapitalistycznym nie można iść naprzód, nie idąc ku socjalizmowi. Nie ważne, gdzie został napisany Manifest Lipcowy, ani to, że rząd PKWN, rząd mas pracujących i wyzyskiwanych, pod kierownictwem klasy robotniczej, przybył do Polski ze Wschodu, ani też to, że przybył on na fali zwycięstw wojsk wielkiej koalicji antyhitlerowskiej, a więc wykorzystując sprzyjającą sytuację międzynarodową, która rzeczywiście dla polskiego rządu emigracyjnego burżuazji była niekorzystna. Ważny jest fakt o znaczeniu historycznym, że dzień 22 lipca 1944 roku stał się dniem otwarcia w Polsce okresu przejściowego od społeczeństwa kapitalistycznego do komunistycznego, do jego pierwszej fazy, zwanej socjalizmem. Rok 1944 ma dla Polski takie znaczenie historyczne, jak rok 1917 dla Rosji, jak miał dla burżuazji francuskiej dzień 14 lipca 1789 roku.

Ustanowienie ustroju demokratyczno-ludowego, w którym klasa robotnicza rozpoczęła pośrednio sprawować rolę kierowniczą w państwie, skupiając wokół siebie najszersze masy pracujące, wyzyskiwane w mieście i na wsi – oznacza wkroczenie Polski na drogę postępu rewolucyjnego.

Międzynarodowe uznanie obecnych granic terytorialnych Polski w Poczdamie i repatriacja ludności polskiej z ziem zabużańskich, a niemieckiej z ziem odzyskanych, oznacza likwidację starego hasła imperialistycznego „Drang nach Osten” („Parcie na Wschód”), tak dla Niemiec, jak i dla Polski, oraz przekształcenie Polski w kraj najbardziej jednolity narodowo w całej Europie. Stanowi trwałą podstawę jak najlepszych stosunków przyjaźni i współpracy narodu polskiego ze wszystkimi sąsiadującymi z nim narodami.

Historycznie Manifest Lipcowy posiada większe znaczenie, niż Konstytucja 3-go Maja. Pierwszy zdecydowanie odrzuca kapitalizm, druga reformuje tylko feudalizm, a więc przedłuża jego istnienie, uchylając tylko drzwi dla raczkującego w Polsce kapitalizmu. Konstytucję 3-go Maja cechowała połowiczność i tolerancja w stosunku do konserwatyzmu magnacko-szlacheckiego, wynikające ze strachu reformatorów przed rewolucyjnym zerwaniem z feudalnym możnowładztwem, co doprowadziło do likwidacji państwa polskiego i jak najbardziej negatywnie zaciążyło na wszystkich powstaniach. Od powstania kościuszkowskiego do warszawskiego, prócz rewolucji krakowskiej, której najbardziej postępowym ideologiem był 24-letni Edward Dembowski, wiążący zniesienie pańszczyzny na wzór francuski z walką o odzyskanie niepodległości. Tragicznym źródłem słabości klasy robotniczej było opanowanie kierownictwa PPR już w Lublinie w 1944 roku przez rewizjonistyczną bermanowszczyznę, co stało się główną przyczyną błędów i wypaczeń budownictwa socjalistycznego w całym okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oraz bankructwa „realnego socjalizmu”.

Konstytucja 3-go Maja rodziła się w europejskim klimacie rewolucyjnych wydarzeń we Francji, lecz nie wyciągnięto z nich właściwych wniosków, które mogły stać się zbawienne dla rewolucyjnego odrodzenia Polski i nie dopuszczenia do jej rozbiorów. Główną siłę dynamicznego rozwoju rewolucji francuskiej i jej historycznych zwycięstw, mimo późniejszego upadku Napoleona, stanowił zdecydowany kurs polityki przeciwko absolutyzmowi, feudalizmowi oraz zachłanności ekonomicznej i politycznej kościoła, nie mającej nic wspólnego z religią.

Bogobojna burżuazja francuska dzięki swej postępowej polityce zdobyła się na wielki heroizm rewolucyjny. Gilotyna, przy dźwiękach marsylianki ścięła nie tylko głowę królowi, temu symbolowi ustroju feudalnego, lecz również dwa tysiące osiemset głów dostojników feudalizmu w Paryżu i 40 tysiącom w całej Francji. Jednocześnie nie zapomniała o swoim najwierniejszym sojuszniku – chłopstwie. Znosząc bez żadnych wahań pańszczyznę, przyznała chłopom nie tylko wolność osobistą, lecz także prawo do ziemi, na której gospodarowali, bez żadnego odszkodowania, co oznaczało likwidację bazy ekonomicznej ustroju feudalnego. Konfiskując zaś majątki kościelne, które stanowiły jedną trzecią wszystkich majątków ziemskich, oddzieliła kościół od państwa i religię od szkoły. Po paru latach wolności i wzroście zamożności chłop francuski stał się wiernym i bojowym trzonem armii podczas wojen napoleońskich. Mimo to kościół jeszcze prawie przez sto lat bronił feudalizmu skazanego przez historię na ostateczną zagładę. Dopiero gdy kapitalizmowi zagroziła Komuna Paryska, kościół zmienił stanowisko o 180 stopni, występując w roli patrona i obrońcy kapitału i burżuazji, a więc przeciwko klasie robotniczej, rewolucji socjalistycznej i komunizmowi. Jednak w 200-lecie Wielkiej Rewolucji Francuskiej nikt, nawet kościół, nie uronił łzy nad ofiarami francuskiego terroryzmu, ponieważ był on tylko, jak się wyraził Marks: „plebejskim sposobem załatwiania się z wrogami burżuazji, z absolutyzmem, feudalizmem i mieszczańską kołtunerią”. Obecnym płaczkom nad ofiarami rewolucji socjalistycznej należy przypomnieć tę burżuazyjną lekcję „rozprawiania” się z wrogami rewolucyjnego postępu.

O chwiejności i skłonności do ugody z możnowładztwem samych reformatorów i twórców Konstytucji 3-go Maja świadczy ich stosunek do chłopów i kościoła, a przecież bez rewolucyjnego rozwiązania obu tych kapitalnych problemów, nie religijnych, lecz społeczno-politycznych, nie można było liczyć na odrodzenie narodu i państwa. Bez zniesienia pańszczyzny i oddzielenia kościoła od państwa i religii od szkoły, przejście od feudalizmu do kapitalizmu, jak postąpiła rewolucja francuska, było niemożliwe. A tylko taki kurs polityki obozu reform mógł zapobiec rozbiorom i likwidacji państwa. Kunktatorsko – konserwatywny stosunek reformatorów do obu tych kapitalnych problemów doprowadził do targowicy, rozbiorów i upadku powstań narodowych, ponieważ były to powstania bez duszy postępu rewolucyjnego. Na potwierdzenie takiej postawy przywódców obozu reformatorskiego, jak i powstań narodowych, przytoczę parę przykładów.

1. Hugo Kołłątaj, główny ideolog obozu reform, radzi królowi, aby nie podejmować walki rewolucyjnej i wojny o odrodzenie narodu i państwa, lecz przystąpienie do targowicy, a więc kapitulację. Czyż można się dziwić, że król, symbol ustroju feudalnego, do tego osadzony na tronie przez carycę, skorzystał z takiej rady? Obóz reform odnosił się wrogo do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w najlepszym wypadku nie rozumiał jej historycznej postępowej treści, odrzucił bowiem otwarcie rewolucyjną walkę z wrogami burżuazji: z absolutyzmem, feudalizmem i mieszczańską kołtunerią. Nie widział potrzeby wykorzystania olbrzymiej rewolucyjnej siły wyzwolonego z pańszczyzny chłopstwa.

2. Kościuszko, aby nie narazić się możnowładztwu, natychmiast po przybyciu do Warszawy odwołuje jakobina generała Jakuba Jasińskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy powstania na Litwie, którego był duszą i ulubieńcem. Na jego miejsce mianuje Piotra Ożarowskiego hetmana w. kor., wroga jakobinów, przeciwnika reform i zaprzedanego Rosji. Lud Warszawy był bardziej rewolucyjny niż cały obóz reform. Wydał on wyrok i stracił na szubienicy nie tylko Piotra Ożarowskiego, lecz i biskupa, a ówczesny prymas, by uniknąć szubienicy popełnił samobójstwo. Francja zaś odmówiła udzielenia pomocy powstaniu kościuszkowskiemu przede wszystkim z braku zaufania do rewolucyjnego charakteru powstania i samego Kościuszki. Gdy Franciszek Barss, przedstawiciel obozu kościuszkowskiego spotkał się w Paryżu z przedstawicielem Komitetu Ocalenia Publicznego, prosząc o pomoc, ten zadał mu następujące pytania: Jak to się dzieje, że wasz Kościuszko jest ludowym dyktatorem, a toleruje obok siebie króla, o którym na domiar zapewne wie, że został osadzony na tronie przez Rosję? Jak to się dzieje, ze wasz dyktator nie ma odwagi zwołać pospolitego ruszenia chłopów z obawy przed arystokratami, którzy nie chcą stracić „rąk do pracy”? Jak to się dzieje, że jego proklamacje tracą rewolucyjne zabarwienie w miarę tego, jak w swoim pochodzie oddala się od Krakowa? „Jak to się dzieje, że powstanie ludowe w Warszawie ukarał natychmiast szubienicami, natomiast arystokratyczni „zdrajcy ojczyzny” chodzą na wolności lub kryją się za przewlekłymi formalnościami proceduralnymi? Odpowiedzcie !” Na co Franciszek Barss – pisze Marks – „mógł odpowiedzieć tylko milczeniem”.

3. Powstanie listopadowe nie było ani powszechne, ani też rewolucyjne, lecz konserwatywne. Przywódcy, jako przeciwnicy reform i wrogowie jakobinów, zmierzali do najszybszej jego likwidacji. Gdy Krukowiecki wydał rozkaz, by II korpus w sile 18 tys. wojska, operujący na lubelszczyźnie, jak najszybciej przybył do Warszawy. Jego szef sztabu, magnat Władysław Zamoyski, wraz z całym korpusem przekroczył granicę austriacką, gdzie nietknięte 18 tys. wojska zostało rozbrojone.

4. Najbardziej haniebny był stosunek możnowładztwa i szlachty do kwestii chłopskiej po zniesieniu pańszczyzny w Rosji przez cara Aleksandra II w 1861 roku, które nie obejmowało Królestwa Polskiego. Chłopi polscy byli jednak przekonani, że carski ukaz obejmuje także Królestwo, tym bardziej, że emisariusze carscy rozpowszechniali takie pogłoski, by pogłębić antagonizm miedzy chłopami i szlachtą i przedstawić cara jako dobroczyńcę chłopów polskich. W tej zawikłanej sytuacji chłopi masowo uchylali się od odrabiania pańszczyzny, której wykonywania domagała się szlachta, łamiąc opór chłopski przy pomocy kozaków i wymierzania bolesnej i haniebnej kary chłosty. Liczne protokóły pańszczyźnianego wymiaru sprawiedliwości przytacza Grynswasser w książce „Kwestia włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861-1862″. W tej sytuacji, gdy za parę miesięcy wybuchło powstanie styczniowe, chłopi masowo nie wzięli w nim udziału. Jak mogli pomagać szlachcie przeciw carowi, który według ich mniemania zniósł pańszczyznę, a ona domagała się jej utrzymania przy pomocy oddziałów kozackich i stosowania cielesnej chłosty? Car, po klęsce w wojnie krymskiej, by przyspieszyć rozwój gospodarki kapitalistycznej w Rosji, zniósł pańszczyznę, natomiast polska szlachta, by przedłużyć panowanie ustroju feudalnego, jeszcze w 75 lat po rewolucji francuskiej, walczyła o przedłużenie tego pańszczyźnianego prawa do korzystania z bezpłatnej chłopskiej siły roboczej. Dopiero po upadku powstania styczniowego i likwidacji Królestwa Polskiego, nie konserwatywne ziemiaństwo szlacheckie, lecz car wystąpił w roli dobrego wujaszka i zniósł pańszczyznę także w prowincji Nadwiślańskiej w roku 1864. Jest to główna przyczyna upadku powstania styczniowego.

5. Ten sam konserwatywno-feudalny sposób myślenia cechował piłsudczyznę, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, w stosunkach z Rosją Radziecką. Wtedy, gdy prawo każdego narodu do samookreślenia zdobyło sobie już międzynarodowe obywatelstwo. Prawo narodu polskiego do niepodległości uznał rząd Rosji Radzieckiej bez żadnych zastrzeżeń od samego początku. Lenin jeszcze podczas wojny, a nawet wcześniej, nie zgadzał się z błędnym stanowiskiem Róży Luksemburg w sprawie samookreślenia, czemu dał wyraz w obszernej i wyczerpującej krytyce „O broszurze Juniusa”. Wojna Polski z Rosją Radziecką miała charakter niesprowokowanej polskiej agresji. Gdyby nie było szlacheckiego awanturniczego marszu na Kijów, nie byłoby także „cudu” nad Wisłą. Mogły zaistnieć już w 1919 roku dobrosąsiedzkie stosunki polsko-rosyjskie. Świadczą o tym fakty historyczne. Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa, wkrótce po uzyskaniu niepodległości zawarły z inicjatywy Rosji Radzieckiej traktaty pokojowe i dobrosąsiedzkie. Polska taką propozycję odrzuciła. Gdy w styczniu – marcu 1920 roku rząd Rosji Radzieckiej zaproponował Polsce oficjalnie zawarcie traktatu pokojowego, wyrażając jednocześnie zgodę na ustalenie granicy polsko-rosyjskiej wzdłuż ówczesnej linii frontu wojennego, a więc bardzo korzystnej, obejmującej po stronie polskiej Litwę i Białoruś z Mińskiem, rząd polski pod pretekstem różnych manewrów i nacisku państw imperialistycznych, szczególnie Francji, propozycję tę odrzucił, i 26 kwietnia 1920 roku rozpoczął ofensywę w kierunku Kijowa, celem „wyzwolenia” Ukrainy. Piłsudczyzna stała wówczas na absolutnie błędnym i nierealnym stanowisku imperialistycznej odbudowy Polski w granicach przedrozbiorowych z 1772 roku, w charakterze państwa federalnego, podporządkowując sobie Ukrainę, Białoruś i Litwę. Europa po rewolucji francuskiej zmieniła się w sposób radykalny. Wyrosły różnej wielkości burżuazyjne państwa narodowe na bazie gospodarki kapitalistycznej, a piłsudczyzna nadal grzęzła w bagnie konserwatywno-feudalnego zastoju politycznego i ekonomicznego.

Piłsudczyzna walczyła o zdobycie obszarów zabużańskich, na których narodowość polska znajdowała się w mniejszości. Wysepki w postaci niektórych miast o przewadze ludności polskiej, np. Lwów czy Wilno, tonęły w morzu otaczającej je ludności ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej. Targowica magnatów feudalnych, broniąc własnych majątków ziemskich na wschodzie, zdradziła naród i doprowadziła do likwidacji państwa. Piłsudczyzna z nienawiści do rewolucji socjalistycznej, służąc międzynarodowemu imperializmowi Francji, Angli i Ameryki, odwróciła się plecami do wielkich problemów polskich na zachodzie: do powstań śląskich i do powstania wielkopolskiego. Sanacyjni pogrobowcy marzyli o Polsce zabużańskiej jeszcze podczas okupacji hitlerowskiej. Tymczasem angielski minister spraw zagranicznych Curzon już 12 lipca 1920 roku, z upoważnienia Ligi Narodów, uznał linię Bugu za wschodnią granicę etnograficzną Polski, ponieważ bardziej liczył się z carskim generałem Wranglem, niż z Piłsudskim.

Józef Piłsudski, jak sam powiedział, wysiadł z PPS na przystanku „niepodległość”, lecz po zamachu stanu w maju 1926 roku, jak na szlachcica przystało, złożył symboliczną wizytę polityczną i ideową nie w siedzibie stowarzyszenia polskich kapitalistów, ale w klubie myśliwskim magnatów feudalnych przy ul. Kredytowej, a następnie w Nieświeżu, mateczniku rodu Radziwiłłów. Piłsudczyzna reprezentowała mieszaninę polityki kapitalistów i obszarników pod kierownictwem feudalnych rodów magnackich i kościoła. Druga Rzeczpospolita tkwiła po uszy w feudalnym konserwatyzmie i permanentnym zastoju gospodarczym, którego owocem stała się klęska wrześniowa, tragedia powstania warszawskiego i zburzenie Warszawy. Oto do jakich tradycji nawiązuje dziś ”III Rzeczpospolita Polska”. Pogarda solidarnościowej „elity” do klasy robotniczej i socjalizmu wyrasta z ciemnej i zwierzęcej nienawiści klasowej mieszczańskiej kołtunerii. Nie wiedzą, że „nienawidzić, a rozumieć, to dwie zupełnie różne rzeczy”.

6. Emigracyjny rząd polski w Londynie odrzucał prawo samostanowienia narodów. W rzeczywistości w walce o wyzwolenie narodu polskiego w granicach Polski międzywojennej, odmawiał takiego samego prawa Ukraińcom, Białorusinom i Litwinom. Armia Krajowa organizowała walkę partyzancką za Bugiem, a więc w zachodniej Ukrainie, Białorusi i na Wileńszczyźnie, natomiast w Guberni Generalnej i na obszarach przyłączonych przez Hitlera do III Rzeszy, pozostawała wierna teorii „dwóch wrogów”, stania z „bronią u nogi” i wzywała do „smarowania szyn masłem” dla pociągów wiozących uzbrojenie dla armii hitlerowskiej na froncie wschodnim. Armia Krajowa na terenie Guberni Generalnej, ani na obszarach polskich włączonych podczas wojny do III Rzeszy, nie prowadziła walki partyzanckiej, lecz tylko przygotowywała się do powstania w skali ogólnokrajowej, mającego wybuchnąć pod koniec wojny, gdy ostatecznie wykrwawią się „dwaj wrogowie”. W rzeczywistości emigracyjny rząd polski w Londynie i jego Armia Krajowa w Guberni Generalnej przygotowywały się do walki nie z okupantem hitlerowskim, lecz do objęcia władzy politycznej w Polsce, po klęsce „dwóch wrogów” i do walki na śmierć i życie z wpływami komunizmu w wyzwolonej przez zachodnich aliantów Polsce.

Emigracyjny rząd polski w Londynie i jego delegatura w kraju, prawie do powstania, nie brali pod uwagę możliwości przejęcia władzy politycznej w wyzwolonym kraju przez masy pracujące i wyzyskiwane, z klasą robotniczą na czele. Przygotowywanie się Armii Krajowej do ogólnonarodowego powstania, maskowało jej rzeczywistą bierność zbrojną, aż do powstania warszawskiego.

Jednak, gdy Gwardia Ludowa, a następnie Armia Ludowa, przy skromnym zaopatrzeniu w broń, prowadziła walkę partyzancką przeciwko hitlerowskiemu okupantowi i wzywała do niej całe społeczeństwo, władze AK i BCH głosiły teorię stania z „bronią u nogi”, czyli w praktyce bierność zbrojną w stosunku do hitlerowskiego okupanta. Wywoływało to niezadowolenie w szeregach tak Armii Krajowej, jak i Batalionów Chłopskich. Dlatego też, tylko z tego powodu, Komenda Główna AK była zmuszona, dla zneutralizowania nastrojów niezadowolenia we własnych szeregach i przystrojenia bierności pozorami walki, dokonywać od czasu do czasu pojedyńczych fajerwerkowych wypadów z bronią w ręku. Tego rodzaju pojedyńcze akcje zbrojne nie miały nic wspólnego z partyzancką walką zbrojną na terenie całego kraju. Miały one charakter propagandowy. W rzeczywistości bowiem na terenie Guberni Generalnej w okresie okupacji, Armia Krajowa nie prowadziła walki partyzanckiej przeciwko hitlerowskiemu okupantowi, lecz przez cały okres wojny „przygotowywała się do ogólnokrajowego powstania zbrojnego”.

Gdy w wyzwolonej wschodniej części kraju powstał rząd PKWN, akcja „Burza”, tj. plan powstania zbrojnego, nie mógł już objąć, jak głosiła propaganda, całego kraju. Z wielkiej chmury – „burzy” zrodził się mały deszczyk. Wywołanie powstania zbrojnego na terenach okupowanych jeszcze przez wojska hitlerowskie, po lewej stronie Wisły, zmuszało Komendę Główną AK do zajęcia stanowiska w stosunku do oddziałów Armii Ludowej, które prowadziły tam działalność partyzancką od dwóch lat. Współdziałanie zaś oddziałów partyzanckich AL z oddziałami AK, byłoby zgodne z interesami narodu polskiego, lecz nie odpowiadało, ani polskiemu rządowi emigracyjnemu w Londynie, ani jego Komendzie Głównej AK w Warszawie. Otwarta zaś walka zbrojna oddziałów AK przeciwko oddziałom AL mogła tylko jeszcze bardziej zdemaskować reakcyjne oblicze i niecne zamiary polityczne przywódców burżuazji polskiej, tak w kraju, jak i w Londynie. W tej sytuacji „Burza” sprowadzona była przez gwałtowny rozwój wydarzeń na froncie wschodnim do tragicznego dla całego narodu powstania warszawskiego i to tylko w ramach lewobrzeżnej Warszawy, a więc w warunkach najbardziej niekorzystnych dla powstańców. Albowiem w tym czasie Warszawa, mimo cofania się armii hitlerowskiej, była jeszcze w stosunku do sił powstańczych twierdzą w rękach Niemców. Twierdzą czołgów, artylerii, miotaczy ognia i lotnictwa, nie do zdobycia przez słabo uzbrojonych powstańców i w zasadzie bezbronną ludność. Siły były groteskowo nierówne i powstanie z góry skazane na klęskę, tym bardziej katastrofalną, że jego wybuch był poprzedzony negatywną postawą oficjalnie wyrażoną przez Anglię i Stany Zjednoczone Ameryki, oraz świadomie nie skoordynowany z działaniami armii radzieckiej. Wszystkie sprzeczności, niedomówienia i gmatwanina związane z wybuchem powstania warszawskiego świadczą o jednym, że było ono wymierzone przeciwko Manifestowi Lipcowemu. Rezultatem tego zbrodniczego kroku stało się wymordowanie przez Niemców około 250 tys. mieszkańców stolicy i obrócenie w ruinę półtoramilionowego miasta. Była to tragedia całego narodu. Zniszczony został kwiat polskiej młodzieży. Wszyscy, szeregowi powstańcy AK, AL i innych organizacji wojskowych oraz cała ludność, walczyli ofiarnie i ginęli bohatersko. Prawdy o powstaniu warszawskim nie zmieni fałszowanie historii. Postanowienie polskiego rządu emigracyjnego w Londynie o wybuchu powstania na pół roku przed wyzwoleniem Warszawy 17 stycznia 1945 roku było błędem gorszym od zbrodni. Z wojskowego punktu widzenia wywołanie powstania nie miało nic wspólnego ze sztuką wojenną. Miało ono charakter awanturniczego politykierstwa i wojskowego partactwa. Nosiło wszelkie cechy zbrodni, wynikającej ze zwierzęcej nienawiści klasowej burżuazji kompradorskiej do Związku Radzieckiego, i ze strachu przed komunizmem, to jest wyzwoleniem klasy robotniczej z niewoli pracy najemnej. Obiektywnie historyczną odpowiedzialność za wybuch powstania warszawskiego ponosi polski rząd emigracyjny w Londynie, ponieważ to on podjął decyzję o konieczności jego wybuchu, przekazując tylko pełnomocnictwo ustalenia terminu jego rozpoczęcia pełnomocnikowi rządu na kraj, w porozumieniu z dowódcą AK.

Z politycznego punktu widzenia wywołanie powstania warszawskiego mogło co najwyżej oburzyć uczestników wielkiej koalicji antyhitlerowskiej, ponieważ na jej rozbicie nie można było już wówczas liczyć, choć i takich nadziei w rządzie polskim w Londynie nie można było wykluczać. Z wypowiedzi niektórych przedstawicieli polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, jak i jego delegatury w kraju, wynika wywiad Bienia z 30-31.VII.1994 r. oraz artykuł w „Die Zeit” z 29.VII.1994 r. Łapano ryby przed siecią, liczono na paniczną ucieczkę Niemców z Warszawy i jednoczesne kilkugodzinne, najwyżej jednodniowe opóźnienie wkroczenia wojsk radzieckich do Warszawy, by w tym czasie, po dymisji rządu polskiego w Londynie, mógł zostać powołany rząd w wyzwolonej Warszawie, przeciwny rządowi PKWN w Lublinie. Gdyby taka informacja lotem błyskawicy poszła przez radio w Londynie w świat, wszyscy mogliby oczekiwać na wiadomość, jak się ustosunkuje Związek Radziecki do nowego rządu emigracyjnego urzędującego już w wyzwolonej Warszawie, rządu, który wprawdzie nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Moskwą, ale jest uznawany przez Anglię i Stany Zjednoczone Ameryki. Jednakże, gdyby armia radziecka nawet aresztowała taki rząd, to mogłoby to nie rozbić, lecz co najwyżej przejściowo ochłodzić stosunki sojuszników wielkiej koalicji antyhitlerowskiej. Takie marzenia mogły się zrodzić tylko w głowach awanturników i bankrutów politycznych.

Politycznie, powstanie warszawskie przejdzie do historii jako powstanie nie antyhitlerowskie, lecz antyradzieckie, którego ostrze wymierzone było w Manifest Lipcowy PKWN, a więc miało ono charakter antynarodowy i antyrewolucyjny, walczyło o przedłużenie panowania kapitału i burżuazji, a więc rządów sanacyjnych Polski międzywojennej. Pogrobowcy kapitalistów i obszarników ponieśli klęskę. Zwyciężyły masy pracujące i wyzyskiwane, pod kierownictwem klasy robotniczej. 22 lipca 1944 roku Polska weszła na trudną drogę postępu rewolucyjnego. Jest to fakt o historycznym znaczeniu. Najważniejsze wydarzenie społeczno polityczne na przestrzeni ostatnich trzystu lat historii Polski.

Cztery powstania narodowe zakończyły się klęską, ponieważ miały charakter konserwatywny, były to powstania polityczne bez rewolucyjnej duszy społecznej. Ich celem był nie rewolucyjny postęp, lecz utrzymanie, a następnie przywrócenie starego ustroju politycznego, chylącego się już w skali światowej do upadku. Pierwsze trzy nie zrywały z ustrojem feudalnym, natomiast powstanie warszawskie walczyło o przedłużenie panowania kapitalistów i obszarników.

Podstawą polityki Polski Ludowej, państwa mas pracujących i wyzyskiwanych, pod kierownictwem klasy robotniczej, w stosunkach międzyludzkich było od początku prawo samookreślenia narodów, co oznaczało zerwanie nie tylko z ustrojem feudalnym, kapitalistycznym, lecz również odrzucenie koncepcji piłsudczyzny w sprawie utworzenia państwa federalnego, polsko-ukraińsko-białorusko-litewskiego z supremacją Polski. W obecnych granicach Polski, przez nikogo nie kwestionowanych, nieznaczne mniejszości narodowościowe korzystały z równych praw, jako pełnoprawni obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

SOCJALIZM REWOLUCYJNY ALTERNATYWĄ KAPITALIZMU

Zgodnie z ekonomia polityczną klasy robotniczej, wyższe tempo wzrostu gospodarczego wynika z gospodarki planowej, opartej na naukowych podstawach, ponieważ motorem jej dynamiki jest nie egoistyczny zysk kapitalistyczny, lecz maksymalna wydajność pracy w świadomym współzawodnictwie socjalistycznym i pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz surowy reżim oszczędności materiałów i czasu pracy, na bazie wyższej techniki, celem zaspokojenia w coraz większym stopniu stale wzrastających, niezbędnych potrzeb społeczeństwa. W państwie socjalistycznym, po Marksie, mowa o jakiejś innej ekonomii politycznej oznacza zerwanie z nauką, z obiektywnymi prawami ekonomicznymi rządzącymi rozwojem ludzkości.

W okresie przejściowym od kapitalizmu do komunizmu, słuszna polityka partii robotniczej, zgodna z ekonomią polityczną klasy robotniczej, sprzyja przyspieszeniu rozwoju budownictwa bazy materialnej socjalizmu, wzrostowi sił wytwórczych, zwiększeniu produkcji, co podnosi poziom ogólnego dobrobytu materialnego i kulturalnego całego społeczeństwa, umacnia socjalizm i kierowniczą rolę klasy robotniczej. Natomiast błędna polityka partii robotniczej, niezgodna z prawami ekonomii, hamuje rozwój budownictwa socjalistycznego, rodzi dysproporcje gospodarcze i wywołuje niezadowolenie społeczeństwa, szczególnie klasy robotniczej, co grozi wstrząsami społeczno-politycznymi, ożywia elementy burżuazyjne, prące żywiołowo do zwrotu w kierunku restauracji kapitalizmu.

Nieliczenie się kierownictwa partii robotniczej z zasadą, że polityka stoi na pierwszym miejscu, prowadzi nieuchronnie do klęski, tak w walce o zdobycie władzy politycznej, jak i w budownictwie socjalistycznym. Zwyrodnienie partii klasy robotniczej i państwa dyktatury proletariatu pociąga za sobą zwyrodnienie także bazy materialnej socjalizmu, obniżenie poziomu życia materialnego i kulturalnego klasy robotniczej i najszerszych mas pracujących w mieście i na wsi. Prowadzi więc do kryzysu społeczno-politycznego i utraty władzy politycznej przez klasę robotniczą. Wszystkie te błędy i wypaczenia ekonomii politycznej klasy robotniczej, znalazły wyraz w okresie lat 1956-1989 i zostały sfinalizowane przy Okrągłym Stole w postaci oddania burżuazji władzy politycznej w państwie w drodze pokojowej. Cóż warte są słowa tych „honorowych” wojaków „Socjalizmu będziemy bronić jak niepodległości” ? Dziś szczycą się, że go nie bronili, że władzę oddali „na talerzu” Oto jaki kaliber małych ludzi opanował kierownictwo partii robotniczej (M.F.Rakowski) i państwa socjalistycznego (W.Jaruzelski).

O klęsce „realnego socjalizmu” zdecydowała nie wyższość ustroju kapitalistycznego nad socjalistycznym na płaszczyźnie współzawodnictwa w gospodarce, lecz wprost przeciwnie, błędy polityczne wskutek prawicowo-oportunistycznego zwyrodnienia PZPR, tj. odsunięcia rewolucyjnych robotników, przez prawicowo-oportunistyczną bermanowszczyznę, od ich decydującego wpływu na kierowanie polityką własnej robotniczej partii.

Kłamstwa propagandy burżuazyjnej o rzekomej wyższości ustroju kapitalistycznego nad socjalistycznym, demaskują fakty ekonomiczne zawarte w załączonych niżej tablicach statystycznych. Dowodzą one, że gospodarka socjalistyczna w poszczególnych krajach i w skali światowej wszystkich państw socjalistycznych, bije na głowę gospodarkę kapitalistyczną. Po pierwsze, pod względem tempa wzrostu gospodarczego i po wtóre, nie ustępuje pod względem postępu technicznego.

Fakty ekonomiczne potwierdzają wyższe tempo rozwoju gospodarki socjalistycznej, niż kapitalizmu. O zdecydowanie wyższym tempie wzrostu gospodarki socjalistycznej świadczy porównanie wyników ekonomicznych, osiągniętych w 20-leciu przez burżuazyjną Polskę w okresie międzywojennym (1918-1939) z osiągnięciami 20-lecia Polski Ludowej (1944-1965).

O stagnacyjnym stanie gospodarki i jej zacofaniu w całym okresie międzywojennym, świadczą na przykład takie fakty, że jeszcze 1938 r. Polska nie osiągnęła poziomu z 1913 roku w produkcji węgla kamiennego, stali i cukru, a plony 4 zbóż były prawie takie same, bowiem przekraczały poziom z 1913 r. tylko o 0,6 q/ha. Natomiast po światowym kryzysie gospodarczym w latach 1929-1933 Polska jeszcze w 1938 roku nie osiągnęła stanu przedkryzysowego w zatrudnieniu robotników w wielkim i średnim przemyśle i górnictwie oraz w produkcji narzędzi rolniczych. Bezrobocie zaś wzrosło ze 167 tys. do 456 tys. przy chronicznym wielomilionowym tzw. „przeludnieniu rolniczym” na wsi (tabl. 1). Wskutek nierównomiernego rozwoju gospodarczego kraju, nastąpił żywiołowy podział, pod względem zamożności mieszkańców, na Polskę „A”, zachodnią część kraju, bardziej zamożniejszą, i wschodnią „B”, której stopień biedy wyrażało powiedzenie ludowe o dzieleniu zapałki na czworo.

Biorąc pod uwagę, że zniszczenie kraju podczas pierwszej wojny światowej było mniejsze, niż w okresie okupacji hitlerowskiej, dynamiczne osiągnięcia społeczno-polityczne Polski Ludowej są zdecydowanie wyższe, w niektórych przypadkach parokrotnie wyższe, w porównaniu z osiągnięciami Polski międzywojennej, obszarniczo-kapitalistycznej. Świadczy o tym, po pierwsze, korzystna zmiana struktury ludnościowej, poważny wzrost ludności w miastach i tym samym spadek ludności wiejskiej z 72,6 %. ogółu ludności w 1931 roku do 50,3 % w 1965 roku i 38,4 % w 1989. Wreszcie zlikwidowano, w drodze przejęcia przez państwo majątków ziemskich i ich parcelacji, klasę feudalnych obszarników (tabl. 4). Po wtóre, obniżył się o połowę udział produkcji rolniczej w tworzeniu dochodu narodowego z 60,3 %. – do 29,7 % w 1965 roku i 12,8 % w 1989 roku (tabl. 5).

O ogólnej tendencji dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski Ludowej świadczy osiągnięcie przedwojennego poziomu gospodarczego już w trakcie Planu 3-letniego w 1949 roku. W okresie zaś Planu 6-letniego w latach 1950-1955, dochód narodowy wzrastał przeciętnie rocznie o 9,6 proc., a produkcja przemysłowa o 10,2 proc.

W latach 1950-1965 dochód narodowy wzrósł prawie trzykrotnie, produkcja przemysłowa prawie pięciokrotnie, a rolnicza wzrosła o 51,7 proc. Produkcja węgla wzrosła trzykrotnie, stali 7 razy, energii elektrycznej 11 razy, narzędzi rolniczych 10 razy, ciągników było już 131 tys. Plony 4 zbóż wzrosły o 60 proc., produkcja cukru prawie trzykrotnie, podwojona została ilość trzody chlewnej, natomiast ilość koni spadła o jedną trzecią. Nastąpił symboliczny skok od pługa konnego do traktora.

Bezrobocie w miastach zostało w zasadzie zlikwidowane, ilość zatrudnionych robotników w wielkim i średnim przemyśle i górnictwie wzrosła prawie pięciokrotnie, wchłaniając poważną część „przeludnienia rolniczego”. Ilość studentów wzrosła pięciokrotnie. Zlikwidowano w zasadzie analfabetyzm, podniósł się poziom kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego robotników. W 1983 r. robotników w gospodarce uspołecznionej, z wykształceniem średnim zawodowym lub ogólnokształcącym było około 750 tys., a więc prawie tyle, ile w 1938 r. było w ogóle zatrudnionych robotników w całym przemyśle i górnictwie (tabl. 1, 2, 3). Spożycie roczne na 1-go mieszkańca w stosunku do 1938 roku wzrosło w 1965 dla: mięsa i tłuszczu prawie trzykrotnie, mleka o 42 proc., jaj o 43 proc., a cukru ponad trzykrotnie (tabl. 6). Ilość mieszkań oddanych do użytku w 1965 roku wzrosła prawie trzykrotnie (tabl. 7).

W świetle powyższych danych obraz dwudziestolecia Polski obszarników i kapitalistów cechuje stagnacja gospodarcza, bezrobocie, ubóstwo i skrajna bieda oraz 25 proc. analfabetyzm ludności w wieku powyżej 15 lat.

Na tle ponurego stanu społeczno-ekonomicznego Polski międzywojennej, obraz 20-lecia Polski Ludowej wygląda imponująco, a co należy podkreślić, sukcesy te osiągnięto w drodze akumulacji wewnętrznej i wzajemnej współpracy i pomocy z krajami socjalistycznymi, szczególnie z ZSRR, a więc prawie bez kredytów imperialistycznych, dzięki wysiłkowi całego społeczeństwa, ludzi pracy w mieście i na wsi, szczególnie dzięki ofiarnej i wydajnej pracy klasy robotniczej, która rosła i umacniała się wraz ze wzrostem wielkiego przemysłu.

Z załączonych tablic statystycznych, dotyczących tempa wzrostu gospodarczego wynika, że wysokie tempo rozwoju cechuje nie tylko Polskę Ludową, lecz wszystkie kraje socjalistyczne, mimo tego, że cierpiały one na wysoki niedostatek akumulacji wewnętrznej i brak zagranicznych tanich kredytów inwestycyjnych. Wielki przemysł w ZSRR został prawie w całości zbudowany w oparciu o własne siły. To samo dotyczy Planu 6-letniego i inwestycji lat 60-tych. Chiny Ludowe wielki nowoczesny przemysł, zatrudniający około 25 mln robotników, zbudowały w okresie pierwszych 25-lat prawie w całości w oparciu o własną akumulację, tylko w latach 1949-1959 korzystały z wzajemnej pomocy ZSRR.

Z przytoczonych danych oficjalnych (tabl. 8 i 9) wynika, że tempo wzrostu produkcji przemysłowej ZSRR w ciągu 40 lat (1918-1957) było trzy razy wyższe niż w USA, ponad trzy razy niż we Francji i ponad 5 razy wyższe niż w Anglii. W okresie zaś 25 lat (1930-1955), a więc razem z latami wojny światowej, przeciętne tempo roczne wzrostu przemysłu radzieckiego wynosiło 12,3 proc. A w ciągu 22 lat tj. 11 lat przed wojną plus 11 lat po wojnie, czyli wyłączając lata wojny, tj. w okresie budownictwa pokojowego, produkcja przemysłowa wzrosła w ZSRR przeciętnie rocznie o 16,2 proc. tj. 5 razy szybciej niż w USA, prawie 5 razy – niż w Anglii i ponad 6 razy szybciej niż we Francji.

W latach 1951-1984 średnie tempo rocznego wzrostu dochodu narodowego i produkcji przemysłowej wszystkich krajów socjalistycznych było dwa razy wyższe niż w USA. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Chinach Ludowych w okresie pierwszego 30-lecia (1949-1979) było, po Japonii, najwyższe w świecie, a w następnym okresie i do lat ostatnich, stale jest wysokie, przekraczając 10 -13 proc., a więc parokrotnie wyższe, niż w krajach kapitalistycznych wysoko uprzemysłowionych, które w rzeczywistości znajdują się permanentnie w stanie przewlekłego kryzysu, wskutek nieodwracalnie pogłębiającego się ogólnego gnicia kapitalizmu.

W sumie, we współzawodnictwie o tempo wzrostu gospodarki narodowej ustrój socjalistyczny, mimo upadku „realnego socjalizmu” z przyczyn politycznych, udowodnił w skali światowej wyższość nad ustrojem kapitalistycznym. Jest to zwycięstwo ekonomii politycznej klasy robotniczej i gospodarki planowej nad kapitalistyczną ekonomią wolnego rynku, zwierzęcej konkurencji, prawa popytu i podaży, a więc nad anarchią kapitalistycznej gospodarki światowej i międzynarodowym chaosem politycznym. Niezbicie dowodzi to, że alternatywą kapitalizmu jest komunizm, jego pierwsza faza, zwana socjalizmem, a więc przejęcie władzy politycznej w państwie przez wyzyskiwane i uciskane masy pracujące w mieście i na wsi, pod kierownictwem klasy robotniczej.

W jednym z tygodników politycznych, pod koniec ubiegłego roku, stwierdzono podkreślając, cytuję z pamięci, że „Komunizm przegrał z kapitalizmem na froncie postępu technicznego”. Jest to niczym nie uzasadnione i niesłuszne stanowisko. Socjalizm rewolucyjny nie przegrał. Upadł „realny socjalizm”, zwyrodniały płód współczesnego rewizjonizmu, a konkretnie w Polsce owoc prawicowo-oportunistycznej bermanowszczyzny. Socjalizm rewolucyjny mimo wypaczeń i wielkich błędów udowodnił w praktyce, że jego tempo wzrostu gospodarczego bije na głowę tempo rozwoju gospodarki kapitalistycznej, a byłoby jeszcze wyższe, gdyby gospodarka socjalistyczna rozwijała się zgodnie z prawami ekonomii politycznej klasy robotniczej.

Rozwój gospodarki socjalistycznej w byłym Związku Radzieckim i w Chinach Ludowych nie ustępuje kapitalizmowi także pod względem osiągnięć najwyższej techniki, której miarą jest nie jakość produkowanych np. telewizorów czy galanterii skórzanej, lecz stopień wykorzystania energii jądrowej i techniki lotów kosmicznych, nie tylko do celów militarnych. Przecież monopol amerykański na broń atomową został zlikwidowany przez Związek Radziecki i Chiny Ludowe – nie przez odstałą, lecz co najmniej równie nowoczesną technikę. To samo dotyczy lotów kosmicznych. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był Gagarin.

Z chwilą likwidacji monopolu amerykańskiego na broń atomową, wojna z jej wykorzystaniem stała się nie do wygrania przez żaden imperializm, przeciwnie, wskutek monstrualnych zniszczeń i masowego ludobójstwa stanowiłaby preludium wybuchu powszechnej rewolucji socjalistycznej, co najmniej w skali europejskiej od Atlantyku po Ural, celem zlikwidowania kapitalizmu w Europie, co odrodziłoby i umocniło dotychczasową przodującą pozycję cywilizacyjną Europy w świecie, w charakterze nowoczesnej lokomotywy postępu rewolucyjnego całej ludzkości. O tym, czy taka możliwość może przekształcić się w rzeczywistość, jest obiektywnie, już obecnie, władny rozstrzygnąć wielki proletariat europejski krajów najbardziej uprzemysłowionych, pod warunkiem zerwania z prawicowym oportunizmem.

Możliwość zaspokojenia niezbędnych potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa przez gospodarkę socjalistyczną, zależy tylko od przeznaczenia na te cele odpowiednich środków, a więc od zmian w podziale dochodu narodowego. Skoro naukowcy ZSRR i Chin Ludowych byli w stanie rozwiązać trudności techniczne, dotyczące lotów kosmicznych, to tym bardziej europejski proletariat jest w stanie usunąć trudności związane z masową produkcją dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb konsumpcyjnych. Wystarczy zlikwidować nieprawdopodobne marnotrawstwo w postaci wydatków na zbrojenia i prowadzenie wojen niesprawiedliwych, których głównym celem jest obecnie utrzymywanie przy życiu gnijącego kapitalizmu.

Powstaje pytanie, dlaczego w ZSRR i w państwach tzw. „wspólnoty socjalistycznej”, mimo nie ustępowania pod względem poziomu nowoczesnej techniki i parokrotnie wyższego wzrostu gospodarczego, rozpoczął się jednak w pewnym okresie, konkretnie po śmierci Stalina, stały spadek tempa wzrostu gospodarczego ???

Główną przyczyną tego kontrrewolucyjnego procesu stały się, po pierwsze, zasadnicze zmiany ideowo-polityczne w kierownictwie KPZR, które oddziaływały negatywnie na pozostałe kraje socjalistyczne, i po wtóre, kontynuowanie wyścigu zbrojeń, po złamaniu monopolu amerykańskiego na broń atomową, kiedy nie było to już konieczne dla obrony socjalizmu, a więc pozwalało na zmianę podziału dochodu narodowego, celem zwiększenia wydatków na konsumpcję. Poza tym, rzecz najważniejsza, potencjał gospodarki radzieckiej, słabszy o połowę od amerykańskiej, był z góry skazany na przegraną w tej rywalizacji, która z punktu widzenia obrony socjalizmu nie była konieczna. Wpływom tej polityki, której celem nie była obrona socjalizmu, lecz wielkomocarstwowy szowinizm rosyjski, stawiły zdecydowany opór Chiny Ludowe Mao Tse-tunga i w ten sposób ocaliły się przed losem ZSRR.

Wysokie tempo wzrostu gospodarczego w ZSRR przetrwało, po śmierci Stalina, tylko do czasu umocnienia się w kierownictwie KPZR pozycji Chruszczowa w 1957 roku, w drodze usunięcia grupy Mołotowa. W Polsce zaś, po śmierci Bieruta, do zawarcia sojuszu rewizjonistycznej frakcji bermanowszczyzny z prawicowo-oportunistyczną grupą Gomułki, podczas przewrotu październikowego. Błędna polityka KPZR stała się główną przyczyną katastrofy ekonomicznej i upadku „realnego socjalizmu” w państwach tzw. ” wspólnoty socjalistycznej”.

W ZSRR systematyczny spadek wzrostu gospodarczego rozpoczął się w latach 60-tych (tabl. 10). W Polsce już w latach 1956-1960 (tabl. 3).

Fakty ekonomiczne są tak przekonywujące, że nie wymagają komentarzy

Tablica 1. Porównanie 20-leci 1918-1939 i 1944-1965

Wybrane dane193819461965
Węgiel kamienny, wydobycie w mln ton38,1 *47,3119,0
Produkcja stali w mln ton1,44 *1,28.1
Energia elektryczna w mln MWh4,05,843,8
Cement w mln ton1,71,49,6
Narzędzia rolnicze (pługi konne, brony konne, młocarnie, wialnie) w tys. ton21,9 * 23,5195,0
Ciągniki w tys. szt.  131,0
Nawozy sztuczne w przeliczeniu 4 składników w kg na 1 ha użytków rolnych 4,356,4
Długość linii kolejowych w tys. km18,320,823,3
Plony 4 zbóż w q/ha12,09,019,2
Ziemniaki w q/ha114,0112,0154,0
Cukier w tys. ton506,0387,01385,0
Konie w mln szt.3,91,72,6
Bydło rogate w mln szt.10,63,99,9
Trzoda chlewna w mln szt.7,52,713,8
Robotnicy zatrudnieni w wielkim i średnim przemyśle i w górnictwie, w tys.W 1983 r. robotnicy zatrudnieni w gosp. uspołecznionej 7507,4 tys., w tym po ukończeniu szkół średnich, zawodowych i ogólnokształcących 9,6 %, tj. 750 tys.808,4 *1407,03821,0
Studenci w tys.43,650,0252,0
Bezrobotni w tys.456,0 **  

Tablice 1 – 7 na podstawie: a) Mały Rocznik Statystyczny Polski IX.1939 –

 VI.1941 r., Londyn, wyd. GUS 1990 r. b) Rocznik Statystyczny GUS 1991 r.

* – W 1913 r. produkcja węgla wynosiła 41,0 mln ton, stali – 7 mln ton. W 1929 r. produkcja narzędzi rolniczych wynosiła 40 tys. ton. W 1928 r. robotnicy zatrudnieni w wielkim i średnim przemyśle i górnictwie stanowili 850,7 tys. osób.

** – Bezrobocie na wsi wynosiło ok. 1 mln osób. W 1921 r. było tzw. „przeludnienie rolnicze” 7,5 mln bezrolnych, tj. 33% ludności wiejskiej i 11 mln – posiadających gospodarstwa do 5 ha, tj. 50% ludności wiejskiej, razem 18,9 mln osób, tj. 83% ludności wiejskiej (Encyklopedia Gutenberga t.13, s.73).

Tablica 2. Wzrost gospodarczy w okresach 10-letnich (1950 = 100%)

Wyszczególnienie19461955196519781980
Dochód narodowy56,8151,1279,8688,2632,1
Prod. przemysłowa41,9199,6474,514 razy15 razy
Prod. rolnicza49,6109,9151,7207,7182,7

Tablica 3. Przeciętny wzrost dochodu narodowego i przemysłu w okresach

 5-letnich, w procentach.

 1944-1949 Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych

Lata1950-551956-601961-651966-701971-751976-801981-85
Dochód narodowy9,66,56,26,09,81,2-1,0
Prod. przemysłowa10,29,78,48,310,24,5– 

Tablica 4. Struktura ludności

LataOgółem mlnMiasto %Wieś %
192127,216,283,8
193131,927,472,6
195025,036.863,2
196531,649,750,3
198035,758,841,2
198938,061,638,4

Tablica 5. Udział w tworzeniu dochodu narodowego, w procentach

LataPrzemysłRolnictwo
195024,360,3
196538,929,7
198050,912,7
198947,912,8

Tablica 6. Spożycie na 1 mieszkańca rocznie

RokMięso i tłuszcze – kgMleko – litryJaja – szt.Cukier – kg
195819,62621149,6
196555,337216333,4

Tablica 7. Budownictwo mieszkaniowe.

 Ilość mieszkań oddanych do użytku w tys.

19501955196519781980
59,589,0170,5283,6217,1

Tablica 8. Przeciętny wzrost produkcji przemysłowej w ciągu 40-u lat,

 w procentach

WyszczególnienieZSRRUSAAngliaFrancja
1918-195710.03,21,93,0
1930-195512,3   
11 lat przed i 11 lat po wojnie tj. w ciągu 22 lat, bez lat wojny16,2 2,9 3,3 2,6 

 (”ZSRR w liczbach” 1958, s. 19)

Tablica 9. Średnie tempo wzrostu w procentach,

 w latach 1951-1984

WyszczególnienieZSRRKSUSA
Dochód narodowy7,06,83.4
Produkcja przemysłowa8,18,83,9
Inwestycje7,63.4
Wydajność pracy w przemyśle5,42,9

 (”ZSRR w liczbach” 1985, s. 60, 61, 64)

Tablica 10. Przeciętny wzrost w ZSRR w procentach

LataDochód narodowyProd. przem.Prod. rolnaWydajność
1951-196010,011,65,07,5
1961-19707,28,63,36,3
1971-19805,05,92,13,9
1981-19853,23,71,23,0

(„ZSRR w liczbach” 1985, s. 32-34)

Tablica 11. Udział krajów socjalistycznych w produkcji

 przemysłowej świata, w procentach

1917niecałe 3 %
1937niecałe 10%
1950prawie 20%
1960około 36%
1980ponad 40%
1980sam ZSRR 20%

 („ZSRR w liczbach” 1985, s. 65)

ANTYROBOTNICZA STRATEGIA BURŻUAZJI

Strategicznym zadaniem burżuazji w walce przeciwko klasie robotniczej, jako swemu głównemu wrogowi klasowemu, jest niedopuszczenie do jedności działania robotników w sposób zorganizowany, samodzielnie i niezależnie, w związkach zawodowych i partii politycznej, zarówno w granicach państwa, jak i w skali międzynarodowej. Ten generalny kierunek walki w postaci różnych form nacisku ekonomicznego, politycznego, administracyjnego, moralnego i religijnego, istnieje nieprzerwanie od zalegalizowania pierwszych związków zawodowych w Anglii (1825) i powołania do życia I-ej Międzynarodówki Komunistycznej (1864), z coraz większym natężeniem i wyrafinowaniem, do chwili obecnej.

Zwykle zaczyna się od niewinnego zniechęcania robotników do organizowania się. Nic dziwnego, że obecnie np. w USA tylko 11 proc. ogółu zatrudnionych należy do związków zawodowych, i to takich, których przywódca pomagał materialnie NSZZ „Solidarność” w walce o obalenie socjalizmu i restaurację kapitalizmu. Stopniowo burżuazja przeszła do agitacji i walki o rozbicie klasowej organizacji związków zawodowych na różne zwalczające się wzajemnie grupy. Wzmaga to konkurencję między robotnikami i wpływa na utrzymanie płacy na najniższym poziomie oraz paraliżuje jedność działania robotników w obronie ich własnych interesów politycznych i społecznych.

W Polsce, np. mamy kilka central związkowych, których jedność w działaniu rozbijają fabryczne i rejonowe instancje, pod szyldem prawa do autonomii. Jednak nawet tak anarchistyczne rozbicie organizacyjne nie zadawala burżuazji. Przechodzi ona do walki o opanowanie kierownictwa związków zawodowych robotników przez udział w nich pracowników administracji gospodarczej, praktycznie przejmujących w swoje ręce kierownictwo organizacji związkowej na wszystkich szczeblach, od rady zakładowej w fabryce do instancji centralnej. W rzeczywistości na czele robotniczych związków zawodowych, już w ostatnich latach PRL, stali urzędnicy: prawnicy, ekonomiści, finansiści, inżynierowie, technicy. Obecnie, wszyscy ci biurokraci służą burżuazji, bronią nie socjalizmu, lecz gospodarki rynkowej, a więc kapitalizmu, którego największym sukcesem jest – oficjalnie – trzymilionowe bezrobocie, nie licząc bezrobocia ukrytego w postaci przedwczesnej emerytury, skróconego tygodnia pracy i poważnego „przeludnienia rolniczego” na wsi.

Burżuazja w stosunku do partii komunistycznych i robotniczych postępuje podobnie, lecz z jeszcze większą konsekwencją, ponieważ chodzi tu o przejęcie pośrednio lub bezpośrednio, w swoje ręce kierownictwa politycznego klasy robotniczej. Już w I Międzynarodówce Komunistycznej uwiła sobie nielegalne gniazdko burżuazyjna anarchistyczna grupa Bakunina, którą zdemaskowali Marks i Engels. Jedna z sekcji amerykańskich, która zgłosiła chęć wstąpienia do Międzynarodówki, składała się z samej inteligencji. Na wniosek Marksa Kongres w Hadze postanowił, że celem zachowania „proletariackiego charakteru” partii robotniczej i Międzynarodówki, robotnicy najemni muszą w nich stanowić „co najmniej dwie trzecie”.

Według Marksa, Engelsa i Kongresu w Hadze (1872), takie partie jak KPZR i PZPR, w których robotnicy stanowią nic nieznaczącą mniejszość, nie byłyby przyjęte do Międzynarodówki Komunistycznej, ponieważ rzeczywiście nie miały one, w chwili ich likwidacji, „charakteru proletariackiego”. To nie robotnicy, lecz burżuazyjna większość, likwidując w drodze pokojowej nie-”realny socjalizm”, zlikwidowała również partie, które tylko z nazwy były „robotnicze”.

Lenin podzielał słuszność stanowiska Marksa i dlatego domagał się przeprowadzenia surowej czystki w partii bolszewików. Stalin zgadzał się z Leninem dopóki on żył, i nawet na XII Zjeździe powiedział, że jeżeli chcemy, aby partia bolszewików nie utraciła charakteru proletariackiego to „robotnicy w niej muszą stanowić co najmniej 70-80 proc.”, lecz gdy umierał partia liczyła tylko 30 proc. robotników, a w Biurze Politycznym nie było ani jednego. Był jednak Chruszczow, a po nim przyszli tacy wrogowie socjalizmu, jak Breżniew, Gorbaczow, czy Jelcyn, prawdziwi likwidatorzy KPZR i „realnego socjalizmu”. W PZPR nie było lepiej. Od Gomułki poprzez Gierka i Jaruzelskiego, partia i państwo toczyły się w dół, ponieważ, jak powiedział o tej zdradzie sam likwidator PZPR, Rakowski, kierownictwo partii działało „na tej samej fali co G o r b a c z o w”. Przysłowiowa ryba psuła się od głowy, którą była Moskwa, KPZR. Pod takim kierownictwem zdegenerowany „realny socjalizm” nie mógł się odrodzić. Kierownictwo ówczesne było, pod względem ideowym, politycznym i moralnym, absolutnie niezdolne do odrodzenia partii w drodze przeprowadzenia rewolucyjnej czystki. Likwidatorami partii i socjalizmu była góra partyjna, na czele której znajdowali się świadomi wrogowie rewolucji socjalistycznej i socjalizmu rewolucyjnego, pierwsi sekretarze KC i członkowie Biura Politycznego tak KPZR, jak i PZPR.

Robotnicy zostali haniebnie oszukani przez swoich przywódców i doradców, wierząc bezkrytycznie w hasło „Socjalizm – tak, wypaczenia – nie”, na tyle zatracili czujność rewolucyjną, że na swoich barkach wynieśli do władzy wiernych kundli burżuazji. Aby z tej klęski wyciągnąć słuszne wnioski, robotnicy muszą zdobyć się na heroiczną odwagę spojrzenia prawdzie w oczy, mimo, że jest ona okrutna, i nie ronić łez w bierności, lecz przejść do rewolucyjnej walki o odzyskanie władzy politycznej w państwie.

BURŻUAZYJNE KORZENIE OKRĄGŁEGO STOŁU

Okrągły Stół zamyka 33-letni okres prawicowo-oportunistycznej polityki „polskiego października”. Ta sama ekipa bermanowszczyzny, która z chwilą powołania rządu PKWN, opanowała kierownictwo PPR, wysunęła Gomułkę na I. Sekretarza KC w 1956 roku, by pod jego panowaniem, zachować w swoich rękach rzeczywistą władzę w partii i w państwie. Bermanowszczyzna, od początku po dojściu do władzy utrzymywała poprawne stosunki z WKP/b/ i ZSRR. Dopiero podczas II. Zjazdu PZPR w 1954 roku ujawnione zostały różnice, gdy Chruszczow powiedział dość brutalnie i złowróżebnie, że w kierownictwie PZPR jest „za dużo Abramowiczów”. Oznaczało to, że za błędy w okresie „stalinowskim” w polityce, gospodarce, organach bezpieczeństwa i na froncie ideologicznym w Polsce, odpowiedzialność spada na bermanowszczyznę. Chruszczow natychmiast, dla żydowskiej mniejszości narodowościowej, stał się antysemitą. Gdy zmarł Bierut, a nawet wcześniej, bermanowszczyzna uczyniła go kozłem ofiarnym, odpowiedzialnym za błędy i wszelkie zło w Polsce Ludowej. Jednak historia nie da się zakłamać na długo. Oczywiście bermanowszczyźnie chodziło o uniknięcie odpowiedzialności za własne grzechy, lecz przede wszystkim zależało jej na utrzymaniu w swoich rękach władzy politycznej w PZPR i PRL. Podjęła więc walkę na śmierć i życie z Chruszczowem, zawierając sojusz polityczny z grupą prawicowo-oportunistyczną Gomułki. Podstawą tego sojuszu była zgoda na dokonanie zwrotu w prawo, na tzw. „odwilż” w polityce, gospodarce i kulturze, co w rzeczywistości pokrywało się z reformami Chruszczowa i stanowiskiem XX Zjazdu KPZR. Wkrótce więc Gomułka zbliżył się do stanowiska Chruszczowa i w ten sposób bermanowszczyzna zepchnięta została na boczny tor, co groziło jej stopniowym ograniczeniem udziału w decydujących ogniwach sprawowania dotąd niepodzielnej władzy. Sam Gomułka uznał, że Bierut nie może odpowiadać bezpośrednio za działalność, np. organów bezpieczeństwa, centralnego planowania czy frontu ideologicznego, ponieważ w tym zakresie panowała niepodzielnie bermanowszczyzna, a poza tym wiedział, że dzięki powściągliwości właśnie Bieruta, nie odbył się proces przeciwko niemu. Nienawidził on Bieruta z innych powodów, lecz zdawał sobie sprawę, że nie był on tak okrutny, jak go malowała zakłamana propaganda bermanowszczyzny.

Bierut, mimo różnych słabości i błędów, był marksistą i internacjonalistą proletariackim, górował ideowo i intelektualnie nad Gomułką, Bermanem, Mincem, czy Zambrowskim. Poza tym był aktualnie wrogiem współczesnego rewizjonizmu, tj. prawicowego oportunizmu. Bierut stawił aktywny opór rewizjonizmowi i zmierzał do rozstrzygnięcia sporu z prawicą w partii na najbliższym zjeździe PZPR. Niestety, Bierut zmarł w Moskwie, a po czystce w partii, odłożony na dwa lata III Zjazd PZPR 1959 roku oznaczał zwycięstwo burżuazyjnej polityki prawicowo-oportunistycznej, której rezultatem stał się upadek zdegenerowanego „realnego socjalizmu” i likwidacja PZPR.

Gomułka rozpoczął od krytyki uprzemysłowienia kraju w okresie Planu 6-letniego. Wystąpił przeciwko kolektywizacji rolnictwa, wyrzucił z PZPR prawie połowę jej członków i po takiej czystce, szczególnie dotyczącej działaczy rewolucyjnych, otworzył bramy do PZPR dla napływu mieszczańskiej kołtunerii. Partia robotnicza utraciła charakter proletariacki. Zaś reformy ekonomiczne sprzyjały odradzaniu się kapitalizmu. Kościół zyskał przywileje, religia została wprowadzona do szkół. Prymas poparł wezwanie Gomułki o głosowanie w wyborach do sejmu na listy bez skreśleń.

Sojusz grupy prawicowo-oportunistycznej Gomułki z rewizjonistyczną bermanowszczyzną stopniowo pękał w szwach. Niektórzy przywódcy bermanowszczyzny tracili zajmowane stanowiska. Okazało się wkrótce, że dwa nacjonalizmy są nie do utrzymania pod jednym dachem. Zbliżał się więc dzień starcia. Oliwy do ognia dolało 6-ciodniowe zwycięstwo Izraela w wojnie z Arabami w 1967 roku. Nacjonalizm żydowski demonstracyjnie ujawnił się w wojsku, w kulturze i na wyższych uczelniach, gdzie młode pokolenie bermanowszczyzny wodziło rej. Jego ostrze wymierzone było przeciwko Arabom i Związkowi Radzieckiemu, a więc naruszało stosunki polsko-radzieckie, czego Gomułka ze względu na polską rację stanu oraz ze względu na zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez państwa socjalistyczne i konieczność utrzymania dobrosąsiedzkich stosunków z ZSRR, nie mógł tolerować. Wydarzenia marcowe w Polsce nie miały, po pierwsze, charakteru antysemickiego, ponieważ były wymierzone przeciwko nacjonalistycznym proizraelskim demonstracjom bermanowszczyzny, po wtóre, demonstracje teatralne z okazji przedstawienia „Dziadów” nie miały nic wspólnego z obroną kultury polskiej, której nikt nie zagrażał, ponieważ ich ostrze wymierzone było przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wydarzenia marcowe stanowiły w rzeczywistości rozpaczliwą, obronę urojonego prawa żydowskiej mniejszości narodowościowej do sprawowania kierowniczej roli w PZPR i w PRL, absolutnie nie liczącego się z interesami polskiej racji stanu. Takich chorobliwych ambicji politycznych nie reprezentuje w Polsce żadna inna mniejszość narodowościowa. W rzeczywistości wydarzenia marcowe zamykają epokę nadziei rewizjonistycznych organizatorów polskiego października. W 1968 roku zakończyła się nacjonalistyczna miłość Gomułki z bermanowszczyzną. Lecz tak Chruszczow, jak i Gomułka nie docenili siły zorganizowania bermanowszczyzny w aparacie partyjnym i w organach władzy państwowej. Gomułka musiał odejść. Kierownictwo partii i państwa przeszło formalnie w ręce nowej ekipy bermanowszczyzny: Gierka, Jaroszewicza przy poparciu rewizjonistycznej grupy generałów z Jaruzelskim i Kiszczakiem na czele.

Gomułkę który wyrastał nie wśród załóg wielkich fabryk przemysłu maszynowego, lecz przez trzy lata praktykował ślusarstwo u rzemieślnika w małym miasteczku, cechowała psychika drobnomieszczanina. Jego ideałem była niepodległość państwa burżuazyjnego, wrogo odnosił się do KPP i do ZSRR, nie doceniał roli rewolucyjnej partii klasy robotniczej, ani samodzielności robotników w związkach zawodowych w walce przeciwko burżuazji, o czym świadczy przekształcenie PZPR w drodze czystki, którą w praktyce przeprowadziła bermanowszczyzna, w partię drobnomieszczańską i nie dopuszczanie związków zawodowych robotników do udziału w zarządzaniu i gospodarowaniu produkcją. Nic więc dziwnego, że podczas wydarzeń grudniowych robotnicy byli przeciwko Gomułce.

Gierek pracował, jako górnik, w kopalni węgla, a więc w gałęzi najbardziej odstałej pod względem zmechanizowania procesu wydobycia tego surowca. Do budownictwa socjalizmu w Polsce również nie przejawiał większego zapału. Dopiero w 1948 roku został przywieziony w „teczce” przez Dłuskiego z Belgii. Był więc od początku człowiekiem zaufanym bermanowszczyzny, która wysunęła go na I. Sekretarza KC PZPR w 1970 roku, podobnie jak Gomułkę w 1956 roku. O ile Gomułka nie był ideowym komunistą, lecz socjaldemokratą, to Gierek nie znał abecadła marksizmu, o czym świadczą niezbicie dwa przykłady. Wezwał on do kampanii na rzecz ilościowego wzrostu PZPR do 3 mln, jako partii nie klasowej, lecz „ogólnonarodowej” i twierdził, że jej członkowie powinni być „przedstawicielami wszystkich klas i warstw ludzi pracy, wszystkich środowisk i pokoleń”. Oznaczało to w praktyce odrzucenie walki klasowej i ugodę z wyzyskiwaczami. A jaki był stosunek tego górnika, przywódcy z łaski bermanowszczyzny, do problemu dyktatury proletariatu, świadczy jego zapis w „Smaku życia”. Pisze on, że w latach 70 wysunął hasło „jedności moralno-politycznej narodu”, ponieważ według jego światopoglądowego „głębokiego przekonania, pojęcie dyktatury proletariatu jest już anachronizmem, przeżytkiem”. Jest to wypowiedź nie tylko bez odrobiny proletariackiego „smaku”, lecz i dokument nieznajomości abecadła marksizmu.

Przy takim poziomie poglądów ideowo-politycznych „góry” partyjnej na rolę i zadania rewolucyjnej klasy robotniczej i państwa dyktatury proletariatu, a więc i na budowę socjalizmu przy pomocy imperialistycznych kredytów wiązanych, miażdżących gospodarkę planową, musiało dojść do wydarzeń sierpniowych 1980 roku.

Główni likwidatorzy partii i socjalizmu w końcowym etapie rozwoju wydarzeń, Jaruzelski, Rakowski i inni, działali w latach 80. już jawnie. Przecież spotkanie przy Okrągłym Stole zaproponowało Biuro Polityczne, a stanowisko to zatwierdziło X Plenum KC. Okrągły Stół wyrastał więc jawnie z burżuazyjnych korzeni samego kierownictwa PZPR. Jaruzelski powiedział wyraźnie korespondentowi zagranicznemu, że proponując spotkanie przy Okrągłym Stole, był świadomy, że doprowadzi ono do likwidacji komunizmu w Polsce, a więc slogan „Socjalizmu będziemy bronić jak niepodległości” był świadomym kłamstwem. Kiszczak mówił z dumą, że władzę oddali „na talerzu” w drodze pokojowej. A więc mówiąc wcześniej o obronie socjalizmu jak niepodległości, postępowali jak rutynowani oszuści polityczni, celem uśpienia czujności politycznej klasy robotniczej. Ostatni sekretarz KC PZPR, Rakowski, przed zlikwidowaniem PZPR, przesłał w październiku 1989 roku list do W.Brandta, przewodniczącego Międzynarodówki Socjalistycznej, w sprawie przyjęcia do MS, jeszcze nie powołanej do życia SdRP.

Trzymilionowa partia Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego gniła na pniu, na oczach całego społeczeństwa, by w końcu rozlecieć się jak domek z kart. Milion członków PZPR wstąpiło do NSZZ „Solidarność”, nie bez wiedzy Biura Politycznego; paręset tysięcy dobrowolnie, z różnych przyczyn, wystąpiło z PZPR. Na zjeździe wybrano do KC 40-u byłych członków „Solidarności”, w tym niektórych nawet na członków Biura Politycznego, np. Miodowicza. Rewolucyjni robotnicy, jako nic nie znacząca mniejszość w swojej partii, została sponiewierana i skompromitowana przez rządzącą większość mieszczańskiej kołtunerii. Mimo to sam akt ostatecznej zdrady ideałów rewolucyjnych i interesów klasy robotniczej miał charakter usypiający czujność rewolucyjną, pokojowy i makabrycznie uroczysty. Władzę polityczną w państwie przekazywała burżuazyjna frakcja PZPR, burżuazyjnej frakcji ruchu „Solidarność”. Gdy PZPR była likwidowana nikt nie wystąpił na ulice w jej obronie.

Armia bez dowództwa nigdy jeszcze wojny nie wygrała. Klasa robotnicza pod kierownictwem swoich wrogów klasowych, prawicowo-oportunistycznego sztabu partyjnego, była bez wojny skazana na klęskę. Przy Okrągłym Stole uzgadniały ostatecznie oficjalne przejście, od nie-”realnego socjalizmu” do rzeczywistego kapitalizmu, dwie bratnie frakcje burżuazyjne, których spoiwem łączącym i rzeczywistym zwycięzcą była bermanowszczyzna.

OBLICZE BAZY SPOŁECZNEJ OKRĄGŁEGO STOŁU

Do głównych sił antysocjalistycznych, które zdecydowały oficjalnie o likwidacji nie-”realnego socjalizmu” i o kierunku burżuazyjnej polityki przy Okrągłym Stole, należy zaliczyć:

1. część inteligencji burżuazyjnej, najbardziej reakcyjną, której motorem ideowo-politycznym była inteligencja żydowskiej mniejszości narodowościowej,

2. kościół rzymsko-katolicki,

3. robotników na „żołdzie burżuazji”,

4. oddziaływanie rewizjonistycznego kierownictwa KPZR,

5. finansowanie „ruchu solidarnościowego” przez imperializm amerykański.

Zacznijmy od końca. Każdy ruch społeczny finansuje określona klasa, we własnym interesie. Jednym z trzech celów internacjonalizmu proletariackiego, jest wzajemna pomoc w walce o postęp rewolucyjny i wyzwolenie klasy robotniczej oraz w budownictwie socjalizmu, jak i w jego obronie. Ten cel przy Okrągłym Stole w ogóle nie był brany pod uwagę, ponieważ chodziło o coś wręcz przeciwnego, a mianowicie o obalenie socjalizmu celem zakucia klasy robotniczej w niewolę pracy najemnej. Cała baza społeczno-polityczna Okrągłego Stołu, wrogo ustosunkowana do klasowych interesów proletariatu, miała charakter kontrrewolucyjny. Taki ruch społeczny, którego celem jest przejście od socjalizmu do kapitalizmu, nie ma nic wspólnego z postępem rewolucyjnym, jest jego zaprzeczeniem, a więc nie ma on również charakteru rewolucyjnego, jest od początku ruchem wstecznym, reakcyjnym.

Rewizjonistyczna KPZR oddziaływała negatywnie na PZPR, paraliżowała siły rewolucyjne w Polsce. Prawicowo-oportunistyczna KPZR, pod kierownictwem takich renegatów komunizmu, jak Chruszczow, Breżniew czy Gorbaczow, działała zaraźliwie w tempie epidemiologicznym, nie tylko na Polskę i PZPR, która i tak pod niepodzielnym kierownictwem bermanowszczyzny była już oficjalnie partią przodującego rewizjonizmu w praktyce, a Polska państwem narastających sprzeczności antagonistycznych i w procesie rozkładu gospodarki socjalistycznej. Ktoś może powiedzieć, że należało stawić opór takim wpływom i takiej tendencji rozwoju. Praktycznie po 1956 roku było to niemożliwe, ponieważ PZPR już utraciła charakter proletariacki, została opanowana przez mieszczańską kołtunerię.

Imperializm amerykański zadał Polsce podwójny cios. Po pierwsze popierał działalność kontrrewolucyjną KOR, a następnie milionami dolarów finansował „ruch solidarnościowy”, przyspieszając degenerację PZPR. Po wtóre, wprowadzając embargo ekonomiczne w okresie stanu wojennego spowodował straty gospodarcze w Polsce rzędu kilkunastu miliardów dolarów, co zrujnowało cała gospodarkę i handel zagraniczny oraz doprowadziło do wzrostu zadłużenia zagranicznego, wysoko oprocentowanego.

Inteligencja, która była reprezentowana przy Okrągłym Stole, po stronie PZPR, jak i po stronie „Solidarności” okryła się hańbą krańcowej nienawiści klasowej oraz intelektualnej niekompetencji. Obu tym frakcjom obca była zasada wierności naukowej prawdzie, wystąpiły one w roli wrogów postępu rewolucyjnego. Na czoło tej części inteligencji, najbardziej kontrrewolucyjnej, wysunęła się prawicowo-oportunistyczna bermanowszczyzna, której motorem, inicjatorem i organizatorem była inteligencja żydowskiej mniejszości narodowościowej. Słabością bermanowszczyzny było i jest to, że jej bazą społeczną jest mieszczańska kołtuneria. W Polsce nie ma Żydów wśród załóg proletariatu wielkoprzemysłowego. Schaff podaje, że w Polsce żydowska mniejszość narodowościowa liczy „4000-5000 ludzi”. Jeżeli jest to prawda, ma ona prawo, zgodnie z zasadami równości i proporcjonalności obowiązującej podczas wyborów, domagać się w ciałach przedstawicielskich nie więcej niż jednego posła. Czy taka reprezentacja zasługiwałaby na twierdzenie, że polski antysemityzm wyssany jest z mlekiem matki ? Jak nazwać fakt, że w pierwszym rządzie Mazowieckiego nie było nie tylko ani jednego robotnika, lecz również członka rządu pochodzenia robotniczego, gdy robotnicy stanowią połowę społeczeństwa, w tym około milion osób ze średnim wykształceniem, a przecież jest paruset robotników z wykształceniem wyższym. Na czym więc polega wyższość demokracji burżuazyjnej nad socjalistyczną, jeżeli w obecnym sejmie tygodnik „NIE” doliczył się tylko trzech robotników i to prawdopodobnie takich, którzy jedzą z rączki, są na „żołdzie burżuazji”. Inteligencja tak „ruchu solidarnościowego”, jak i PZPR, reprezentowana przy Okrągłym Stole, stanowi część inteligencji polskiej, najbardziej kontrrewolucyjną.

Watykan i Kościół w Polsce opowiadają się uporczywie po stronie imperializmu i prawa do kapitalistycznego wyzysku, apelując jedynie do miłosierdzia wyzyskiwaczy o złagodzenie niedoli najbiedniejszych. Kościół popierał i nadal popiera wszystkie ruchy przeciwko socjalizmowi, a więc tym samym bronił i nadal broni kapitalizmu. Otaczał opieką działaczy KOR i „ruchu solidarnościowego”. W podziemiach kościołów, np. przy ul. Żytniej w Warszawie odbywały się nielegalne narady i spotkania działaczy „Solidarności”. Prymas Wyszyński był przewodniczącym jednej z trzech komisji doradców Lecha Wałęsy, przewodniczącymi pozostałych dwóch byli Mazowiecki i Kuroń. Kościół ponosi więc wielką odpowiedzialność za skutki restauracji kapitalizmu w Polsce, za 3 mln bezrobocie, za wzrastający głód i nędzę na wsi, także wskutek rozbicia i barbarzyńskiego zniszczenia PGR, itp. Jan Paweł II współdziałał z Reaganem w sprawie skoordynowania działań zmierzających do likwidacji socjalizmu w Polsce. Papież podczas pielgrzymki do Brazylii bronił nie biednych i głodnych, lecz wyzyskiwaczy i kapitalizmu mówiąc: „Działalność na rzecz biednych nie powinna odbywać się ze szkodą dla innych grup społecznych, które nie są biedne, ponieważ wówczas dochodzą do władzy nowe klasy, które mogą uciskać tych, którzy teraz posiadają”. Czyli bieda musi mieć charakter wieczny. Polskim zaś robotnikom, podczas wizyty Wałęsy w Watykanie, papież zalecał apolityczność, tj. nie zajmowanie się w ogóle polityką. „NSZZ „Solidarność” – mówił papież – nie powinna być narzędziem nikogo, żadnej partii politycznej”. A więc nie powinna się również zorganizować we własnej partii. Gdy wszystkie odłamy burżuazji organizują się w partie polityczne, co jest podstawą systemu burżuazyjnego parlamentaryzmu, papież wzywa robotników do bierności politycznej, do zdania się na łaskę losu wyzyskiwaczy. Wbrew temu co radzi robotnikom, kościół darzy szczególną sympatią partie burżuazyjne, tzw. chrześcijańskie, które według Engelsa „nie mogą nie być reakcyjne”. Kościół wzywając proletariat do odżegnania się od tworzenia własnej partii politycznej, sam zajmuje się nie tyle religią, co politykierstwem, które służy klasowym interesom burżuazji. Oczywiście walka z religią byłaby niedorzecznością, lecz oddzielenie kościoła od państwa staje się coraz pilniejszą koniecznością, ponieważ Kościół mimo pięknych słów na temat moralności, w praktyce popiera kapitalistyczny wyzysk i ucisk mas pracujących.

Niestety, w kontrrewolucyjnym „ruchu solidarnościowym”, jak i w tzw. postkomunistycznym, znalazły się na czołowych stanowiskach również osoby, które mówią o sobie czasem, że byli robotnikami. Chodzi jednak o to, kim są obecnie? Otóż zajmowanie przez takich robotników tak w „ruchu solidarnościowym”, jak i w tzw. postkomunistycznym, stanowisk przywódczych, np. Wałęsa, Bujak, Frasyniuk, Miller czy Sobótka, oznacza, że zdradzili oni klasowe interesy proletariatu i obecnie bronią zębami i pazurami polityki restauracji kapitalizmu, a więc przeszli na „żołd burżuazji”, która płaci i wymaga, co oznacza, że ideowo, politycznie i moralnie stoczyli się oni w bagno sprzedajnego lumpenproletariatu. Takich ludzi wspaniale oceniła załoga robotnicza „URSUSA”, nie wpuszczając do zakładu Kuronia, jako zdrajcy klasowych interesów proletariatu. Obłuda i demagogia Kuronia została przykładowo przez robotników zdemaskowana. Kuroń zrozumiał swoją klęskę, na drugi dzień zamiast dżinsów założył garniturek spod igły. Chwała załodze „URSUSA” za czyn godny poparcia, w stosunku do zdrajców, przez proletariat Warszawy i całego kraju.

KLASA ROBOTNICZA W WALCE O ODZYSKANIE WŁADZY POLITYCZNEJ

We Francji, po czerwcowej rzezi robotników Paryża (1848), „każdy ważniejszy dział kronik rewolucyjnych nosił tytuł „Klęska rewolucji” ! Jednak – mówi Marks – ”nie rewolucja ginęła w tych klęskach, lecz złudzenia niedojrzałych warunków”. Podobnie bankructwo „realnego socjalizmu” nie oznacza końca wojny klasowej między kapitałem a pracą, lecz tylko klęskę naiwnych i absurdalnych złudzeń na temat postępowych rezultatów „solidarności” wyzyskiwaczy z wyzyskiwanymi, bogatych z biednymi, panów ze sługami. Narastające i zaostrzające się sprzeczności antagonistyczne między klasą burżuazji, a klasą proletariatu może rozstrzygnąć tylko ostra i nieustępliwa walka na wszystkich frontach. Historyczny ruch społeczny, rządzący się obiektywnymi prawami rozwoju społeczeństwa klasowego, zmusi proletariat do wystąpienia w roli grabarza kapitalizmu.

Rewolucja torowała sobie drogę naprzód nawet w okresie panowania kontrrewolucji. Tak jest obecnie i w Polsce. Rewolucyjny ruch robotniczy w społeczeństwie kapitalistycznym jest niezniszczalny. Zwycięstwa Komuny Paryskiej, Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej w Rosji i w Chinach, jak i ustanowienie państw demokracji ludowej, w tym w Polsce, stanowią słupy milowe postępu rewolucyjnego, nie tylko w tych krajach. Torowały one drogę całej ludzkości zgodnie z prawami rozwoju społecznego. W krajach byłego obozu socjalistycznego, nastąpiło gwałtowne przyśpieszenie tempa rozwoju cywilizacji, co wpłynęło na wzrost postępu rewolucyjnego w skali światowej. Zwycięstwo sił kontrrewolucyjnych w krajach europejskich tzw. „wspólnoty socjalistycznej”, szczególnie rozpad Związku Radzieckiego, jest bolesny, jednak nie oznacza, ani „końca historii”, ani tym bardziej „śmierci” komunizmu, lecz tylko bankructwo „realnego socjalizmu”, na skutek odejścia rewizjonistycznego kierownictwa partii komunistycznych i robotniczych:

1. od rewolucyjnych zasad marksizmu-leninizmu i

2. od odsunięcia klasy robotniczej od kierowania działalnością własnej partii.

„Realny socjalizm” w Polsce to nie owoc polityki rewolucyjnego socjalizmu, lecz zwyrodniały produkt rewizjonistycznej bermanowszczyzny, tj. prawicowo-oportunistycznego kierownictwa PZPR w latach 1956-1989. Oszukańcze wypowiedzi tzw. „postkomunistów”, jak i wulgarnych ekonomistów i politologów, na temat „ostatecznej” likwidacji komunizmu oraz rzekomo „utopijnego” charakteru marksizmu, są wyrazem nie tyle ignorancji, co ideowego służalstwa, karierowiczostwa i pobożnych życzeń klasowych wrogów postępu rewolucyjnego. Tego rodzaju oficjalna propaganda ogłupiania społeczeństwa, szczególnie robotników, płynąca niekiedy z ust niektórych profesorów i członków Polskiej Akademii Nauk, nie ma nic wspólnego z nauką, służy przyziemnym interesom wyzyskiwaczy i wstecznictwa. Klasa robotnicza poniosła klęskę, utraciła władzę polityczną w państwie w sposób podstępny i oszukańczy pod niedorzecznym i bałamutnym hasłem „solidarności” wyzyskiwaczy z wyzyskiwanymi, lecz wskutek tego nie zrezygnowała i nigdy nie zrezygnuje z walki rewolucyjnej o jej odzyskanie, celem wyzwolenia się z niewoli pracy najemnej, zbudowania socjalizmu i zniesienia klas. Rewolucja idzie naprzód i ostateczne zwycięstwo klasy robotniczej nad kapitalizmem jest nieuchronne, jak dzień następuje po nocy. Wszystko zależy przede wszystkim od samej klasy robotniczej, która jest największą klasą społeczeństwa, od stopnia jej samodzielnego zorganizowania się, zawodowego i politycznego, oraz od klasowej jedności i solidarności w działaniu. Klasa robotnicza podejmując walkę rewolucyjną o odzyskanie władzy politycznej w państwie, musi w pierwszej kolejności krytycznie i pryncypialnie spojrzeć na własne słabości oraz główne przyczyny bankructwa „realnego socjalizmu”.

Za błędy i łatwowierność, szczególnie za brak czujności rewolucyjnej, trzeba płacić, lecz nie żal płacić za naukę, o ile po klęsce wyrasta głowa na karku. Jak to się mogło stać, że robotnicy w słusznej walce z błędami i wypaczeniami socjalizmu, pod hasłem

 „Socjalizm – t a k, wypaczenia – n i e ! „

do tego stopnia zatracili czujność rewolucyjną i nie zdawali sobie sprawy, że ich solidarnościowi przywódcy oraz doradcy, świeccy i kościelni, byli i nadal są najwierniejszymi kundlami burżuazji oraz ideowymi braćmi burżuazyjnych kundli kierowniczej kadry PZPR. Dziś już ślepi widzą, że przy Okrągłym Stole zasiedli nie postępowi reformatorzy, lecz farbowane lisy, wrogowie klasowych interesów proletariatu i socjalizmu. Okazało się, że „solidarność” robotników z burżuazją może zrodzić tylko kapitalizm, a więc nie postęp, lecz kontrrewolucyjny zwrot do tyłu.

Nawiązywanie obecnie przez niektórych działaczy związków zawodowych (Mariana Krzaklewskiego, Zbigniewa Romaszewskiego i im podobnych) do tzw. tradycji „solidarnościowych”, tj. do dalszej haniebnej współpracy robotników z burżuazją, której celem było i jest ostateczne obalenie socjalizmu i restauracja kapitalizmu, oznacza próbę pogłębienia wczorajszej zdrady klasowych interesów proletariatu. Zważywszy, że kapitalizm umacnia się i rośnie w drodze bezwzględnego wyzysku klasy robotniczej, radykalna poprawa ogólnych warunków materialnego i kulturalnego poziomu życia mas pracujących jest nierealna i nie do przyjęcia przez samych wyzyskiwaczy.

Obecnie na czoło wysuwa się coraz bardziej konieczność podjęcia zdecydowanej walki przez klasę robotniczą o odzyskanie władzy politycznej w państwie. O jej zaś zwycięstwie zdecydują nie tradycje konserwatywne, ani tym bardziej kontynuowanie oszukańczej, haniebnej i skompromitowanej już w oczach samych robotników, współpracy robotników z burżuazją, lecz wprost przeciwnie, walka na śmierć i życie przeciwko klasom wyzyskiwaczy. Nie miłość bliźniego, ani bałamutne drobnomieszczańskie hasło „sprawiedliwości społecznej”, lecz walka klasowa jest podstawą wszelkiej polityki, a więc także strategii i taktyki klasy robotniczej.

Robotnicy muszą zdecydowanie odrzucić, narzucony im przez burżuazję oraz jej doradców świeckich i kościelnych, kontrrewolucyjny negatywny stosunek do socjalizmu, komunizmu i marksizmu-leninizmu, mający na celu ich dalsze ogłupianie, ośmieszanie i w ten sposób neutralizowanie walki klasowej. Robotnicy muszą zdecydowanie otrząsnąć się z burżuazyjnego kłamstwa na temat marksizmu, socjalizmu i komunizmu i świadomie stanąć na jedynie słusznym stanowisku, że naukową alternatywą kapitalizmu był i jest rewolucyjny socjalizm, tj. komunizm, co w praktyce oznacza zdecydowany kurs walki o przejęcie władzy politycznej w państwie przez najszersze masy pracujące i wyzyskiwane w mieście i na wsi, z klasą robotniczą na czele. Każda inna droga, szczególnie tzw. „trzecia droga”, lansowana przez prawicowo-oportunistycznych teoretyków bermanowszczyzny ma charakter kontrrewolucyjny, bowiem jej celem jest zakucie klasy robotniczej w „złote kajdany kapitalizmu”, tj. bezrobocia, głodu i nędzy.

W społeczeństwie klasowym, a takim jest obecnie społeczeństwo polskie, nerwem postępowego rozwoju są antagonizmy klasowe. W przeddzień każdej powszechnej przebudowy społeczeństwa – mówi Marks – ostatnim słowem nauki społecznej będzie zawsze: „Walka albo śmierć, krwawy bój lub nicość. Tak oto sprawa nieodparcie stoi”. Niestety, polscy naukowcy ekonomiści i politolodzy, ze strachu przed burżuazją zapomnieli o obowiązku obrony naukowej prawdy.

Klasa robotnicza, aby żyć musi nie tylko pracować, lecz i walczyć, jednak w sposób zorganizowany. Historia uczy, że robotnicy wszystko, co dotychczas osiągnęli, zdobyli nie na kolanach, lecz w uporczywej walce. Polscy robotnicy w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niejednokrotnie udowodnili, że są w stanie obalić nie tylko partyjne trony. „Wielcy wydają nam się wielkimi dlatego, że klęczymy. Powstańmy !” głosiło jedno z haseł rewolucji francuskiej.

Wszelkie formy biernego biadolenia, żywiołowych skoków, głodówek z rozpaczy, jak i pielgrzymek na kolanach, ilustrują w najlepszym przypadku niedojrzałość ideowo-polityczną działaczy związków zawodowych. W rzeczywistości sieją one złudzenia i wiarę w możliwość łatwych osiągnięć i paraliżują walkę rewolucyjną, a więc nie mają istotnego znaczenia, ani wpływu na ograniczenie żarłocznego i pasożytniczego charakteru burżuazji. Burżuazja liczy się tylko z siłą zorganizowanego politycznie proletariatu.

Największą słabością klasy robotniczej jest rozbicie organizacji związków zawodowych i absolutny brak zorganizowania awangardy robotniczej we własnej samodzielnej i niezależnej partii. Organizacja jest najważniejszą formą i narzędziem walki klasowej proletariatu przeciwko burżuazji. Zachodzi więc bezwzględna konieczność, aby proletariat wielkoprzemysłowy stoczył uporczywą i konsekwentną walkę wyjaśniającą o jak najszybsze zjednoczenie własnych szeregów:

1. w robotniczych związkach zawodowych lub w radach robotniczych, bez nie robotników,

2. zorganizowania się we własnej, rewolucyjnej partii, samodzielnej i niezależnej, zarówno od partii burżuazyjnej, jak i od kościoła, której skład winien od samego początku gwarantować bezwzględne zachowanie charakteru proletariackiego.

Kierownictwo partii robotniczej, aby partia nie zeszła na manowce i nie uległa degeneracji, jak to się stało z PZPR, musi w swej działalności opierać się na wiedzy, tj. naukowych podstawach marksizmu-leninizmu. Inicjatorem i organizatorem takiej partii, godnej wielkich tradycji polskiej klasy robotniczej, winna stać się awangarda rewolucyjna stolicy, przy pełnym poparciu wielkich przedsiębiorstw całego kraju. W jej skład winna wchodzić, co najmniej w połowie, kadra bojowych i oddanych sprawie klasy robotniczej, młodych robotników. Jest rzeczą naturalną, że stolica, będąc centrum władz politycznych państwa, winna być także siedzibą naczelnych władz partii i związków zawodowych klasy robotniczej. Rozbicie organizacyjne, prowincjonalizm i regionalizm winny być przez organizatorów partii odrzucone, ponieważ cechują one nie proletariacki ruch rewolucyjny, lecz drobnomieszczańskie przesądy i chwiejność w walce, a więc wszystko to, co osłabia rewolucyjną jedność działania klasy robotniczej. Warszawa jest największym centrum przemysłu maszynowego, a więc najbardziej rewolucyjnych środków produkcji i tym samym skupia wysoko wykwalifikowany proletariat, jest kopalnią niezwykle cennych, w różnych formach walki klasowej, robotniczych talentów organizacyjnych. Wreszcie, rewolucyjne tradycje Warszawy winny stać się podstawą rewolucyjnego odrodzenia działalności klasy robotniczej w walce na śmierć i życie o odzyskanie władzy politycznej w państwie. Takie historyczne zadanie stoi obecnie przed klasą robotniczą, szczególnie przed proletariatem wielkoprzemysłowym. Z taką inicjatywą organizacyjną winien nie zwlekać bohaterski proletariat stolicy.

Proletariat – mówi Marks – albo jest rewolucyjny, albo jest niczym !

Kazimierz Mijal

Warszawa, 9 października 1994 roku

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments