Towarzysz Arek

Belka się myli. Innowacje a prywaciuchy

Jego Europoselska Mość profesor Marek Belka w wywiadzie dla Tygodnika Przegląd (nr42/2019) w kontekście wspierania przez państwo innowacji powiedział:

„Tylko, że do wspierania tego wszystkiego państwo średnio się nadaje. Wyjątkiem są kraje gdzie wysokie technologie i start-upy wiążą się ze zbrojeniami. W takich krajach jak USA czy Izrael ma to sens. W Polsce nie. U nas wysokie technologie mogą rozwijać albo zagraniczne firmy, których nie lubimy, albo ambitni młodzi ludzie podejmujący ryzykowne przedsięwzięcia.”

Przytoczona wyżej wypowiedź jest ujęciem typowego liberalnego mitu w myśl którego jedynie oddolne inicjatywy prywatnych inwestorów są w stanie skutecznie finansować i sprawować nadzór nad pracami badawczo-rozwojowymi. … Czytaj dalej

Kwestia kapitalizmu państwowego

Kapitalizm państwowy można rozumieć dwojako. Czyli jako:

a) system w którym aparat państwowy jest głęboko zrośnięty z korporacjami generującymi zysk dla prywatnych udziałowców, gdzie szeroka interwencja państwa w gospodarkę służy powiększaniu zysków oligarchicznej warstwy prywatnych udziałowców wybranych przedsiębiorstw.

b) system w którym mimo że większość przedsiębiorstw (w tym wszystkie przedsiębiorstwa kluczowe) należą całkowicie do państwa, to jednak przedsiębiorstwa te działają według kapitalistycznych standardów racjonalności. Gdzie poszczególne przedsiębiorstwa dążą do optymalizacji własnej rentowności a nie optymalizacji systemu gospodarczego.

Kapitalizm państwowy w ujęciu „a” ilustruje dobrze przykład gospodarki III Rzeszy. Silny interwencjonizm państwowy zapewniał wysokie wydatki budżetowe tworzące znaczne rynki zbytu i … Czytaj dalej

Dzień Milicji Obywatelskiej

Dziesiątki tysięcy odważnych ludzi w Milicji Obywatelskiej służyło i narażało życie a czasami nawet je poświęcało.

To oni bronili bezbronnych chłopów i ich rodziny przed antypolskimi terrorystami z organizacji takich jak Werwolf, NSZ, UPA czy WiN.

To oni zwalczali korupcję i spekulację chroniąc majątek narodowy i tym samym ochraniając harmonijny rozwój gospodarczy Polski.

To oni chronili rzesze Polaków przed napadem i gwałtem.

Walczyli ze spekulantami, geszefciarzami, gangsterami, oszustami, i wszystkimi tymi którzy działali w celu zapewnienia sobie indywidualnego dobrobytu kosztem mienia i korzyści społecznych. Bronili systemu dzięki któremu fabryki, zasoby naturalne, banki, infrastruktura należały do wspólnoty narodowej i służyły wzrostowi … Czytaj dalej

Krytyka krytyki totalizmu

Zwolennicy przerzucania obowiązków związanych z funkcją decyzyjną na wszystkich obywateli argumentację swą opierają na podważaniu autorytetu fachowców, w tym kolektywu partyjnego czyli specjalistów od robienia socjalizmu. Zarzuty czynione wobec przewodniej roli partii w społeczeństwie socjalistycznym i wobec naukowego planowania gospodarczego są co najmniej dziwne.

1

Nie ma żadnego uzasadnienia dla wątpliwości co do tego by dało się w sposób analityczny wykazać co jest wspólnym interesem jakiejś grupy. Potrafimy na przykład rozstrzygnąć że wspólnym interesem udziałowców danej spółki jest jej rozrost i generowanie przez nią coraz większych zysków. Szczegółowe zaś sposoby realizowania tego wspólnego interesu to po prostu kolejne zagadnienia techniczne.Czytaj dalej

Rola inwestycji w marszu od socjalizmu do komunizmu

Niektórzy dziś sugerują że socjalizm polega po prostu na tym że robotnik dostaje całą wytworzoną przez siebie wartość jaką wytworzył. Twierdzą jakoby akumulacja przez państwo socjalistyczne była okradaniem robotników z wartości dodatkowej nie mniej niż przy wyzysku kapitalistycznym. Takie prokonsumpcyjne i na pozór prorobotnicze żądania są jednak absurdalne jeśli spojrzeć na socjalizm z dłuższej perspektywy i przez zadania jakie stają przed gospodarką socjalistyczną z samej jej natury jako przejścia od kapitalizmu do komunizmu. W dłuższej perspektywie i w perspektywie tych zadań żądania te okazują się w istocie szkodliwe dla mas pracujących i ich poziomu konsumpcji. Chcąc przypodobać się bagatelizują rolę … Czytaj dalej

USA: ceny insuliny rosną, ludzie umierają

Obrońcy koncernów farmaceutycznych często zasłaniają się tym jakoby wysokie ceny leków miały wynikać z konieczności zwrotu kosztów badań włożonych w ich wynalezienie. Ile warte to gadanie dowodzi przykład tego co się dzieje z insuliną na rynku w Stanach Zjednoczonych.

W 1922 roku Frederick Banting i Charles Best, kanadyjscy naukowcy, którzy odkryli insulinę, sprzedali swój patent uniwersytetowi w Toronto za 1 USD, mając nadzieję, że będzie to lekarstwo na cukrzycę. Badania z funduszy publicznych miały zostać wykorzystane dla maksymalnego dobra ludzkości.

W roku 2017 w USA koszt produkcji porcji insuliny na 28 dni na osobę wynosi około 5 dolarów. Cena wynosi Czytaj dalej

Demokracja prymitywna a demokracja naukowa

Metoda demokratyczna ustalania interesów jest dość prymitywna i mało dokładna.

Diagnozowanie interesów wspólnych (socjologia, cybernetyka, teoria negocjacji, teoria racjonalnego wyboru, ekonomia), które posłużą za podstawę dla wyznaczenia celów polityki.

1) Interes jednostki to wypadkowa czynników.

Załóżmy dla uproszczenia że wola zawsze jest racjonalna. (co jest jedynie uproszczeniem ponieważ w czasami mogą występować odchyły w kierunku irracjonalności lub nadracjonalności jednak nie na tyle często by koniecznie uwzględniać je na tym etapie).

Człowiek nie jest jednowymiarowy. Każdy z nas należy do mnóstwa grup które dzielą się często na podgrupy. Ponad to nawet w ramach najbardziej podstawowych podgrupach pojawiają się interesy jednostkowe.

Suma … Czytaj dalej

142 lata temu urodził się Feliks Dzierżyński

11 września 1877 roku – dzień urodzin największego Polaka w dziejach naszego narodu, bohatera października, budowniczego jedności partii bolszewików, postrachu burżuazji Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego.

Kiedy dzisiaj wspominamy całą przebytą przez tow. Dzierżyńskiego drogę – więzienia, katorgę, zesłania, Komisje Nadzwyczajną do walki z kontrrewolucją, odbudowę zrujnowanego transportu, budowę młodego przemysłu socjalistycznego, zwalczanie Judasza Trockiego – ma się ochotę scharakteryzować to tętniące energią życie jednym słowem: WIECZNY PŁOMIEŃ.

Rewolucja Październikowa postawiła go na trudnym posterunku – na posterunku kierownika Komisji Nadzwyczajnej do walki z kontrrewolucją. Żadne imię nie było dla burżuazji (oprócz imienia tow. Stalina) większym postrachem niż imię Dzierżyńskiego, który stalowym … Czytaj dalej

Budowniczowie komunizmu – Wołodymir Szczerbicki

Za jego urzędowania produkcja przemysłowa Ukraińskiej SRR wzrosła prawie 5-krotnie w średnim tempie 9% rocznie (imponujący wynik na tle pozostałych republik osiągnięty między innymi dzięki ignorowaniu liberalnych reform gospodarczych i programów forsowanych przez kierownictwo w Moskwie przez co Szczerbicki popadł w konflikt z Gorbaczowem. W czasie panującej gorbaczowowskiego spowolnienia Radziecka Ukraina generowała większość ichniego wzrostu gospodarczego). Za jego czasów na terenie Ukraińskiej SRR rozwijał się przemysł wysokiej technologii – kosmiczny, aeronautyczny, elektroniczny i farmaceutyczny.

Przez ostatnie 30 lat tak zwanej „niepodległości” produkcja przemysłowa Ukrainy nie tylko nie wzrosła ani trochę ale wręcz spadła stanowiąc obecnie około 80-90 % produkcji w … Czytaj dalej

Pieśń o prawdzie

Nietłumaczony wcześniej na polski wiersz Stalina

Chodził on od domu do domu

stukał ku obcym drzwiom

ze starym dębowym panduri

z prostą pieśnią swą

A w pieśni jego a w pieśni

jak słoneczny blask czysta

wybrzmiewała wielka prawda

wywyższone marzenia

Serca przemienione w kamień

zmuszać bić umiał

u wielu budził on rozum

co w mroku głębokim spał

Lecz zamiast wielkości i sławy

ludzie jego ziemi

odrzuconemu truciznę

w czaszy mu podali

Rzekli jemu: „Przeklęty

pij osusz do dna

i pieśń twoja nam obca

i prawda twoja zbędna”… Czytaj dalej