Marksizm

NOWE „KTO Z CZEGO ŻYJE” POTRZEBNE OD ZARAZ

W 201. rocznicę urodzin Karola Marksa

Istnieje sporo niejasności co do marksistowskich kategorii ekonomicznych. A przecież do popularności i siły wczesnego ruchu robotniczego przyczyniła się przede wszystkim jasność teorii stworzonej przez K. Marksa. Teoria ta jasno i klarownie ukazywała mechanizm wyzysku, dając robotnikom i działaczom robotniczym decydujący atut w ich walce bieżącej i w dyskusjach ideologicznych z kapitałem i z przeciwnikami politycznymi.

Zasadniczy mechanizm wyzysku, Marks wyłożył w I tomie swego dzieła życia – Kapitale.
Analizując kapitalistyczne stosunki produkcji w ich najbardziej uogólnionej (uproszczonej, ale zachowującej bogactwo konkretnego zjawiska – uprawomocnione przez dialektykę, której podstawy znalazł u Hegla) postaci, Marks … Czytaj dalej

201. rocznica urodzin Karola Marksa

201 lat temu się urodził ekonomista, działacz polityczny i filozof niemiecki – Karol Marks.

Z tej okazji zamieszczamy poniżej notkę biograficzną opracowaną przez Włodzimierza Lenina w swojej pracy “Karol Marks” napisanej w okresie od lipca do listopada 1914r. Po raz pierwszy opublikowanej w 1915r. ze skrótami w encyklopedii Braci Grant “Encykłopediczeskij słowar” wydanie 7, tom 28, podpis W. Iljin

Karol Marks

Marks Karol urodził się 5 maja nowego stylu 1818 r. w Trewirze (Pruska Nadrenia). Ojciec jego był adwokatem, Żydem, który w 1824 r. przeszedł na protestantyzm. Rodzina była zamożna, kulturalna, ale nie rewolucyjna. Po ukończeniu gimnazjum w Trewirze Marks … Czytaj dalej

Ballada o dogmatach i nauce

Rozgorzała dyskusja teoretyczna, wydawałoby się, że marksizm ma tak długą historię, że konflikty na poziomie zarania dziejów socjalizmu naukowego powinny być już dawno zażegnane. Jak jednak okazuje się spór pomiędzy marksistami dogmatycznymi a marksistami, którzy szczególną uwagę poświęcili przymiotnikowi „naukowy” w socjalizmie naukowym, wciąż jest żywy.

Towarzysz postulujący marksistowski dogmatyzm bardzo często odwołuje się do cytatów Marksa, także i Ja chcę w tym miejscu posłużyć się kilkoma cytatami pokazującymi, że marksizm to nie religia, a Marks to nie prorok – tylko naukowiec, który analizował znaną mu rzeczywistość i w miarę poszerzania wiedzy o niej nie raz modyfikował swoje poprzednie … Czytaj dalej

Współczesny Renesans

Chcemy tego czy nie, to nazwa naszego portalu, od razu wzbudza skojarzenie z epoką renesansu. W języku polskim, słowa takie jak renesans, odrodzenie czy zmartwychwstanie, kojarzą się jednoznacznie pozytywnie, więc od strony marketingowej, jest to na pewno zabieg słuszny. Niestety jest to termin, który stawia przed nami także pewne problemy, z którymi prędzej czy później będziemy musieli się skonfrontować. Chodzi mianowicie o konfrontacje dwóch wizji historii Europy.

Koncepcja, z którą chciałbym się tutaj skonfrontować, to ogólnie rzecz biorąc oficjalna polityka historyczna europejskich imperialistów, którzy to odwołują się do tradycji Cesarstwa Rzymskiego. Ich perspektywą, jest stworzenie instytucji politycznej, która to ułatwiałaby … Czytaj dalej

Komunizm metafizyczny – odpowiedź dla tow. Camilo

Będzie to krótka i szybka replika. Nie dlatego, że nie należy toczyć programowych czy teoretycznych dysput, tylko dlatego, że… wszystko to już było. I to setki razy – obalane przez Marksa, Engelsa, Lenina i innych. Po co więc bić pianę? Na samym początku odsyłam więc do dzieł (jakichkolwiek!) wyżej wymienionych – oni wyjaśnią to lepiej niż ja.

1. “(…) w naszym, marksistowskim przekonaniu ważniejsza jest świadomość społeczna a głównym determinantem owej świadomości społecznej (świadomości zbiorowej) są struktury gospodarcze reprezentowane przede wszystkim przez środki produkcji czyli (upraszczając) narzędzia pracy.”

Nie wiem, skąd to stwierdzenie. Nawet w schematycznych formułach Marksa z przedmowy … Czytaj dalej

Polityka gospodarcza a polityka zagraniczna

1) Geoekonomia – nauka o zjawiskach ekonomicznych w przestrzeni. Przepływ kapitału, towarów itd. odbywa się nie tylko od jednego podmiotu do drugiego ale też z jednego miejsca na inne, z jednego kraju do innego.

2) Wytwarzanie zysku od kapitału. Kapitał jest inwestowany i powstaje zysk czyli różnica pomiędzy ceną sprzedanej produkcji a kosztem produkcji. Gospodarka światowa tworzy światowy system kapitalistyczny w którym kapitał przepływa między krajami generując zysk przez połączenie się z pracą. Praca w obecności środków produkcji wytwarza wartość dodaną, która po odliczeniu kosztów pracy i sprzedaniu produktów tworzy zysk. Zysk trafia na konto właściciela kapitału.

Istnieją dwie zasadniczo Czytaj dalej

Zysk prywatny a korzyść publiczna

1) Główne prawo gospodarki kapitalistycznej.

Celem gospodarki kapitalistycznej jest jak największy zysk prywatny. Optymalna z punktu widzenia zysku, cena i rozmiar produkcji nie muszą się pokrywać z optimum z punktu widzenia celu zaspokojenia jak najwięcej potrzeb jak najmniejszym zużyciem zasobów. O tym że optimum ekonomiczne wyznaczone maksymalnym zyskiem nie musi się pokrywać z optimum technicznym wyznaczonym przez minimalizację kosztów musi się pokrywać (pokrywa się rzadko i prawie nigdy przy rynku zmonopolizowanym). Oprócz tego zachodzą sytuacje gdy racjonalne z punktu widzenia maksymalizacji zysku działania są nieracjonalne z punktu widzenia Rozumu i Godności Człowieka, i na odwrót.

Dobry przykład to zmowy cenowe… Czytaj dalej